Πρόγραμμα ‘αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ’

Όροι και Προϋποθέσεις
1Εφαρμογή των παρόντων Όρων – Δικαίωμα Συμμετοχής
1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») εφαρμόζονται για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ («αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ») για την αναβάθμιση της συσκευής σας θέρμανσης καπνού [IQOS 2.4+ ή IQOS 3 ή IQOS 3 MULTI ή IQOS 3 DUO ή lil SΟLID] («Συσκευή» ή «δικαιούμενη Συσκευή») σε συσκευή IQOS ILUMA («IQOS ILUMA»). Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους καθότι επηρεάζουν τα δικαιώματά σας και διέπουν την σχέση σας για το παρόν πρόγραμμα με την PHILIP MORRIS CYPRUS LTD, με έδρα στη διεύθυνση Κέννεντυ 23, 1075, Λευκωσία, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής HE420512 (στο εξής «PHILIP MORRIS»).
1.2 Έχετε την δυνατότητα να συμμετάσχετε στο παρόν πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» υπό τις εξής προϋποθέσεις σωρευτικά:
(a) Είστε άνω των 18 ετών, χρήστης και κάτοχος οποιασδήποτε Συσκευής ως αυτές προσδιορίζονται στον Όρο 1.1 ανωτέρω.
(b) Εσείς και η Συσκευή σας είστε εγγεγραμμένοι στη Βάση Ενηλίκων Καταναλωτών της PHILIP MORRIS.
(c) Η κύρια διαμονή σας είναι στην Kύπρο.
(d) Η Συσκευή σας περιλαμβάνει την βάση της και τον φορτιστή τσέπης, με εξαίρεση το IQOS 3 MULTI και το Lil SOLID (τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν ενιαίο σώμα).
Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα να θέτει κατά καιρούς και άλλες πρόσθετες ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σχετικά με το ποιος έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει στο παρόν πρόγραμμα ή/και ποιες είναι οι δικαιούμενες Συσκευές, οι οποίες θα ανακοινώνονται δημόσια, όπως επί παραδείγματι στο https://cy.iqos.com, ή/και με άλλα φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα, κατά την διακριτική ευχέρεια της PHILIP MORRIS (στο εξής η «Δημόσια Ανακοίνωση»).
1.3 Δεν υποχρεούστε να έχετε στην κατοχή σας και να επιστρέψετε στο πλαίσιο του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» το καλώδιο φόρτισης, το κουτί της συσκευασίας ή άλλα αξεσουάρ συμπληρωματικά της Συσκευής.
1.4 Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της PHILIP MORRIS, μπορείτε να εγγραφείτε, καθώς και να εγγράψετε τη Συσκευή σας στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της PHILIP MORRIS στο https://cy.iqos.com. Για οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1.5 Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους που είναι αναρτημένοι στο https://cy.iqos.com. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε ή δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο παρόν πρόγραμμα.
1.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με Δημόσια Ανακοίνωση, κατά την διακριτική ευχέρεια της PHILIP MORRIS.
2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
2.1 Το πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο στα καταστήματα IQOS («Κατάστημα» ή «Καταστήματα»), ενώ εξαιρούνται του προγράμματος οποιαδήποτε άλλα κανάλια πωλήσεων Συσκευών. Για περαιτέρω πληροφορίες για το που είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο ή να επισκεφτείτε το https://cy.iqos.com.
2.2 Το πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», σας δίνει την δυνατότητα να λάβετε τη συσκευή IQOS ILUMA από ένα Κατάστημα σε χαμηλότερη τιμή, παραδίδοντας τη δικαιούμενη Συσκευή σας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Όρου 1.2 ανωτέρω, στον Πωλητή της συσκευής IQOS ILUMA, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 2.9. κατωτέρω. Ως Πωλητής ορίζεται ένας πωλητής της εταιρείας Cassandra Trading Limited («Cassandra»), η οποία εμπορεύεται και διανέμει τα προϊόντα της PMI εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε φυσικό σημείο πώλησης προϊόντων IQOS που συμμετέχει στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», όπως τα σημεία αυτά ορίζονται στον Όρο 2.1 ανωτέρω.
2.3 Πιο συγκεκριμένα, επί του παρόντος ισχύουν τα ακόλουθα:

Περιγραφή Δικαιούμενης Συσκευής: IQOS 2.4 ή IQOS 2.4+ ή IQOS 3 ή IQOS 3 MULTI ή IQOS 3 DUO ή lil SΟLID ( σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας )
Έκπτωση Συσκευής IQOS ILUMA: IQOS ILUMA ONE (με έκπτωση €10)

Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ανωτέρω από καιρό εις καιρό ελεύθερα και κατά την κρίση της, σε συνέχεια Δημοσίων Ανακοινώσεων Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε για την ισχύουσα έκπτωση μέσω του https://cy.iqos.com, ή/και με άλλα φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα, κατά την διακριτική ευχέρεια της PHILIP MORRIS.
2.4 Οι Συσκευές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ανταλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»:
i) Συσκευές που ο σειριακός τους αριθμός έχει τροποποιηθεί, παραμορφωθεί ή διαγραφεί.
ii) Συσκευές που έχουν ανοιχτεί, δεχτεί σέρβις, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο που δεν έχει την εξουσιοδότηση της PHILIP MORRIS
iii) Συσκευές που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1.1. ανωτέρω.
2.5 Η μείωση τιμής που διαμορφώνεται με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο άρθρο 2.3 ανωτέρω, θα ισχύει κατά τον χρόνο επίσκεψης σας σε οποιοδήποτε Κατάστημα, για την αγορά μίας IQOS ILUMA συσκευής. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε αγορά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ή/και δεν συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε η μείωση τιμής θα καθορίζεται αναλόγως του τι ισχύει κατά το χρόνο της επόμενης επίσκεψής σας στο σημείο πώλησης με την επιφύλαξη του άρθρου 2.3 ανωτέρω.
2.6 Μπορείτε να συμμετάσχετε στο «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» έως 1 φορά καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος για την αγορά μίας IQOS ILUMA ONE συσκευής. Εφόσον έχετε συμμετεχεί σε προηγούμενο «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» δεν δικαιούστε συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα.
2.7 Επισημαίνεται επίσης, ότι η επιστροφή μιας δικαιούμενης Συσκευής, σύμφωνα με το άρθρο 2.2., συγκεκριμένου χρώματος (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, χρωμάτων που είναι limited edition) δεν υποχρεώνει και ο Πωλητής δεν σας εγγυάται να σας εξασφαλίσει μειωμένη τιμή για την αγορά συσκευής IQOS ILUMA του ιδίου χρώματος.
2.8 Όταν η επιστροφή της Συσκευής μέσω του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» έχει ολοκληρωθεί, η Συσκευή σας θα σταλεί για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να σας επιστρέψει την Συσκευή που ανταλλάξατε. Ο παρόν όρος αποτελεί ουσιώδη όρο για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».
2.9 Η συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα τελεί υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας της IQOS ILUMA συσκευής.
2.10 Δικαιούμαστε να αρνηθούμε την αίτησή σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ή να διακόψουμε τη συμμετοχή σας για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανόμενης και της τυχόν παραβίασης των παρόντος όρων ή τυχόν παράνομης συμπεριφοράς σας.
3. Διάρκεια προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»
3.1 H διάρκεια του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» ορίζεται από την 7η Nοεμβρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022.. Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ». Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια του προαναφερθέντος προγράμματος θα ανακοινώνεται με Δημόσια Ανακοίνωση.
4. Τελικές διατάξεις
4.1 Η PHILIP MORRIS ή/και οι Πωλητές φέρουν ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης νόμιμων υποχρεώσεων) είτε συμβατική, είτε από πλάνη, είτε από οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση για άμεση ή έμμεση ζημία, απώλεια κερδών, πωλήσεων, εσόδων ή αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρήσεων, απομείωση της υπεραξίας ή/και παρόμοιες απώλειες ή απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή πληροφοριών, ή καθαρή οικονομική ζημία, ή για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, κόστος, ζημία, επιβάρυνση ή δαπάνη που προκύπτει ή προκύπτει με άλλο τρόπο από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».
4.2 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Όταν συμμετέχετε στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», η εταιρεία PHILIP MORRIS θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας τις οποίες τηρούμε από άνευ αδείας κοινολόγηση, χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Όπου κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζουμε μεθόδους κρυπτογράφησης και άλλες τεχνολογίες που υποστηρίζουν στην διασφάλιση των πληροφοριών που μας παρέχετε. Επιπρόσθετα, Η Εταιρεία μέσω αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων με τους συνεργάτες της, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται σε αυστηρό πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πώλησης Προϊόντων από φυσικά καταστήματα, οι Πωλητές θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των παρόντων όρων του προγράμματος, σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου και υπό την δική τους ευθύνη.
4.3 Οι παρόντες όροι δεν τροποποιούν με κανέναν τρόπο τους ισχύοντες όρους αγοράς οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σωρευτικά με τους παρόντες όρους για την αγορά του IQOS ILUMA στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Επίσης το παρόν πρόγραμμα δεν υποκαθιστά τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές ή εμπορικές εγγυήσεις των Συσκευών IQOS ILUMA που παρέχει κατά καιρούς η ΡΜΙ και οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν όπως προβλέπονται στους σχετικούς όρους.
4.4 Οι παρόντες Όροι υπόκεινται στους νόμους της Kυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε νομική διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.
Για ερωτήσεις, απορίες και στοιχεία επικοινωνίας, παρακαλείστε να ακολουθήσετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 1) με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 2) τηλεφωνικά στο 800 088 03.

Έναρξη ισχύος παρόντων όρων: 7 Νοεμβρίου 2022