Διαγωνισμοί IQOS CLUB - Γενικοί Όροι

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ IQOS CLUB (εφεξής οι «Όροι»)

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η εταιρεία με την επωνυμία PHILIP MORRIS CYPRUS LTD που εδρεύει στην Tζoν Κέννεντυ, αρ.23, 2ος όροφος, 1075, Λευκωσία , με αρ. ΗΕ42051, (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει Διαγωνισμούς αποκλειστικά για τα Mέλη του IQOS CLUB (εφεξής «Διαγωνισμοί» και έκαστος ξεχωριστά «Διαγωνισμός»). Για τη συμμετοχή σας στους Διαγωνισμούς, είναι απαραίτητο να έχετε αποκτήσει προηγουμένως την ιδιότητα του Μέλους του IQOS CLUB.
2. Οι παρόντες Όροι έχουν ως στόχο τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενήλικο καπνιστή Μέλος του IQOS CLUB, που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτόν (εφεξής «Διαγωνιζόμενος») καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών (εφεξής «Νικητές») στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Οι ειδικότεροι όροι που αφορούν σε κάθε Διαγωνισμό θα βρίσκονται αναρτημένοι στο ειδικότερο σημείο ανάρτησης του κάθε Διαγωνισμού στην ενότητα «Προνόμια» (εφεξής «Ειδικοί Όροι»)
3. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής έχει τη διακριτική ευχέρεια, να μεταβάλλει ή να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού να συντομεύσει ή να παρατείνει τη Διάρκειά του ή να αλλάξει τα Βραβεία κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά τη λήξη του ή να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, χωρίς να έχει υποχρέωση να τον επαναλάβει, με προηγούμενη ανακοίνωση στην πλατφόρμα του IQOS CLUB (εφεξής «Πλατφόρμα») ή ατομικά στα Μέλη (κατά την κρίση του Διοργανωτή), οι οποίοι ενδέχεται, εφόσον χρειαστεί να ισχύουν και αναδρομικά, κατόπιν ενημέρωσης των ήδη Διαγωνιζομένων. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Διαγωνιζόμενο. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείμενο και γενικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Οι Όροι του Διαγωνισμού, περιλαμβανομένων των Ειδικών Όρων για κάθε Διαγωνισμό, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτοί από τα Μέλη του IQOS CLUB πριν την υποβολή της συμμετοχής τους.
Ο Διαγωνισμός διεξάγεται και αφορά στους επιβεβαιωμένους ενήλικους χρήστες IQOS, οι οποίοι:
- έχουν εγγραφεί και αποτελούν ενεργά μέλη του IQOS CLUΒ έως και το χρονικό σημείο ανακοίνωσης των Νικητών του Διαγωνισμού
- πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους και προϋποθέσεις, του εκάστοτε Διαγωνισμού
- επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δηλώσετε ότι επιθυμείτε να αποχωρήσετε από τον Διαγωνισμό ή από το IQOS CLUB δεν έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στην ανάδειξη των Νικητών, ούτε να λάβετε το Βραβείο.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικοι χρήστες IQOS (φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών), οι οποίοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του IQOS CLUB έως και το χρονικό σημείο ανακοίνωσης των Νικητών του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που διαγραφείτε από το IQOS CLUB δεν δικαιούστε να συμμετάσχετε στην ανάδειξη των Νικητών ούτε να λάβετε τα Βραβεία.
2.2. Επίσης, θα πρέπει να εισέρχεστε στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB στο σημείο ανάρτησης του Διαγωνισμού, να ακολουθείτε τα βήματα που γνωστοποιούνται κάθε φορά για την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό και να επιβεβαιώσετε την αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και των Ειδικών Όρων.
2.3. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς επίσης οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη όταν και εφόσον διαπιστωθεί.
2.4. Η συμμετοχή σε κάθε Διαγωνισμό προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και των Ειδικών Όρων, που αφορούν σε κάθε Διαγωνισμό ειδικότερα. Οποιοσδήποτε δε από τους Διαγωνιζόμενους ή από τους Νικητές/Αναπληρωματικούς, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του Βραβείου, μπορεί να αποκλειστεί από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό για τους εξής λόγους:
α. σε περίπτωση που αρνηθεί να παράσχει επίσημο έγγραφο/στοιχείο ή δεν καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του με το πρόσωπο που ήταν αρχικώς καταχωρημένο στη Λίστα Συμμετεχόντων ως αναφέρεται στο άρθρο 4.1.,
β. σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση με καθ’ οιονδήποτε τρόπο του Νόμου ή παραβίασης των Όρων ή των Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε Συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και αν διαπιστωθεί ότι δεν πληροί ή ότι αντιβαίνει σε κάποιον από τους ανωτέρω όρους καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο από τους παρόντες Όρους ή τους Ειδικούς Όρουςτου Διαγωνισμού ή διαπιστωθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία ότι είναι παράνομη ή/και καταχρηστική ακόμη και μετά την ανάδειξη του Νικητή και την απόδοση του Βραβείου. Στην τελευταία περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη τυχόν αξίωση έχει ενάντια του συμμετέχοντα να αιτηθεί και την επιστροφή του Βραβείου που θα έχει αποδοθεί. Επισημαίνεται ότι ο αποκλεισμός συμμετοχής για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας.
3. Διάρκεια Διαγωνισμού
3.1. Η διάρκεια του κάθε Διαγωνισμού (εφεξής η «Διάρκεια») είναι αυτή που ορίζεται κάθε φορά στο σημείο ανάρτησης στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB και/ή στους Ειδικούς Όρους του κάθε Διαγωνισμού.
3.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όπου αυτό είναι εφικτό.
4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης Nικητών/Αναπληρωματικών Νικητών
4.1. Κάθε Διαγωνιζόμενος θα συμμετέχει αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους και τους Ειδικούς Όρους Συμμετοχής του κάθε Διαγωνισμού που θα αναρτώνται στο υποσέλιδο της αρχικής σελίδας του IQOS CLUB και θα συμπεριλαμβάνεται στη Λίστα των Συμμετεχόντων για την ανάδειξη των Νικητών για τα Βραβεία του κάθε Διαγωνισμού.
4.2. Κάθε Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να κερδίσει μόνο μία φορά στον κάθε Διαγωνισμό.
4.3. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρωθούν σε ειδικό αρχείο («Λίστα Συμμετεχόντων»), το οποίο θα διαγραφεί το αργότερο μετά από δώδεκα (12) μήνες από την την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του κάθε Διαγωνισμού, ήτοι μετά και την παραλαβή των Βραβείων.
5. Βραβεία του Διαγωνισμού
5.1 Τα Βραβεία του Διαγωνισμού είναι αυτά τα οποία αναρτώνται στην Πλατφόρμα στην ενότητα «Προνόμια» στην ανάρτηση του κάθε Διαγωνισμού και περιλαμβάνονται στους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού. 5.2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την παράδοση του Βραβείου, να ζητήσει από τον Νικητή να επιδείξει την ταυτότητά του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για την ταυτοποίησή του καθώς και να προβεί σε επιβεβαίωση της αποδοχής των Όρων και των Ειδικών Όρων , άλλως ο Διοργανωτής δύναται να αρνηθεί την παράδοσή του.
5.3. Ο Νικητής παραλαμβάνει το Βραβείο του απευθείας από το κατάστημα ή άλλο σημείο που έχει οριστεί ή που θα του υποδειχθεί ή θα του παραδοθεί σε συγκεκριμένο σημείο κατόπιν συνεννόησης (εφόσον όμως η παράδοση στον Νικητή προβλέπεται στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό όπως θα καθοριστεί στους Ειδικούς Όρους). Ο Νικητής οφείλει να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήματος που θα του γνωστοποιηθεί άλλως δεν θα δικαιούται πια το Βραβείο. Στην περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει γνωστοποιηθεί στο Νικητή και δεν δικαιούται πλέον το Βραβείο, το δικαίωμα λήψης του Βραβείου έχει ο Αναπληρωματικός Νικητής, ο οποίος επίσης οφείλει να προσέλθει και να παραλάβει το συγκεκριμένο Βραβείο εντός του χρονικού διαστήματος που θα του γνωστοποιηθεί. Στην περίπτωση που ούτε ο Αναπληρωματικός Νικητής προσέλθει εντός του γνωστοποιημένου χρονικού διαστήματος, χάνεται το δικαίωμα παραλαβής του Βραβείου.
5.4. Ο κάθε Διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες Όρους και από τους Ειδικούς Όρους που ισχύουν κάθε φορά και αναρτώνται στο σημείο διεξαγωγής/συμμετοχής στον κάθε Διαγωνισμό (αναφορικά με όλα τα επί μέρους σημεία όπως λ.χ. ενδεικτική διάρκεια, αριθμός Νικητών/Αναπληρωματικών Νικητών, Βραβεία, κλπ – Ειδικοί Όροι). Με την αποδοχή των παρόντων όρων κατά την συμμετοχή σας στον κάθε Διαγωνισμό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση που διέπεται από τους παρόντες Όρους και τους Ειδικούς Όρους του κάθε Διαγωνισμού. H απόδοση των Βραβείων προς εσάς, εφόσον είστε Νικητής ή Αναπληρωματικός Νικητής που δικαιούται Βραβείο, δεν αποτελεί πώληση. Το/τα Βραβεία του Διαγωνισμού όσον αφορά στον αριθμό και στο είδος τους, είναι προσωπικά, ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται ανταλλαγή ή αντικατάσταση με άλλο αγαθό, ή εξαργύρωσή ή μεταβίβασή τους.
6. Ανάδειξη Νικητών/Αναπληρωματικών Νικητών– Ενημέρωσή τους– Παραλαβή Βραβείων
6.1 Κάθε Διαγωνισμός μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους Νικητές καθώς και έναν ή περισσότερους Αναπληρωματικούς Νικητές (ή και να μην ορίζει κανέναν Αναπληρωματικό Νικητή). Για την ανάδειξη του/των Νικητών και του/των Αναπληρωματικών Νικητών του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα πραγματοποιεί μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος, ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή.
6.2 Οι Νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει (ενδεικτικά κινητό τηλέφωνο, ή στο email τους ή/και μέσω της Πλατφόρμας του CLUB), αναφορικά με τον τρόπο, τον τόπο και την προθεσμία αποδοχής και παραλαβής των Βραβείων τους. Για την παραλαβή του Βραβείου, ο Νικητής θα πρέπει να απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα του τεθεί τηλεφωνικά. Η επικοινωνία θα λάβει χώρα τις επόμενες 5 εργάσιμες ημέρες από την ανάδειξη των Νικητών κατά τις εργάσιμες ώρες. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με οποιονδήποτε εκ των Νικητών του Διαγωνισμού εντός της ως άνω προθεσμίας από την Ημέρα Ανακήρυξης των Νικητών για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή, ή αν οποιοσδήποτε εκ των Νικητών αρνηθεί ή δεν εμφανιστεί εντός της προθεσμίας ή δεν δικαιούται βάσει του άρθρου 2 να παραλάβει το Βραβείο ή δεν απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα του τεθεί, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το Δικαίωμα παραλαβής του Βραβείου, ενώ ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με κάθε έναν από τους Αναπληρωματικούς Νικητές, με σειρά κλήρωσης (ισχύουν άπαντα τα ανωτέρω και για τους Αναπληρωματικούς Νικητές).
6.3. Εφόσον παρέλθει άκαρπη η ανωτέρω προσπάθεια επικοινωνίας και απόδοσης των Βραβείων όλων των Νικητών και των Αναπληρωματικών Νικητών τότε δεν αποδίδεται το Βραβείο. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση των Νικητών ή των Αναπληρωματικών Νικητών σε περίπτωση που δεν τους αποδοθεί το Βράβειο επειδή δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία μαζί τους κατά τα ανωτέρω ή δεν προσήλθαν να παραλάβουν το Βφαβείο εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί.
6.5. Οι Νικητές και Αναπληρωματικοί Νικητές επίσης, δεν θα έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά του Διοργανωτή εάν, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό τους (ακόμη και εξαιτίας ανωτέρας βίας), τυχόν αδυνατούν να παραλάβουν τα Βραβεία τους. Σε περίπτωση που υπάρχει εκ του νόμου φορολογική ή άλλη νόμιμη επιβάρυνση για τα Βραβεία του Διαγωνισμού, υπεύθυνοι καταβολής θα είναι οι Νικητές των Βραβείων. Εφόσον οποιοσδήποτε εκ των Νικητών δεν αποδέχεται να αναλάβει το οποιοδήποτε τέτοιο σχετικό κόστος, θα χάνει αυτόματα το δικαίωμα παραλαβής του. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση εκ μέρους του στο τηλέφωνο επικοινωνίας του που έχει δηλώσει ο ίδιος.
6.6. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των Νικητών/Αναπληρωματικών Νικητών για λόγους διαφάνειας
7. Ευθύνη για την Διεξαγωγή του Διαγωνισμού
7.1 Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους του Βραβείου που θα δοθεί στον εκάστοτε Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής από την στιγμή της υλικής ή άλλης παράδοσης του Βραβείου στον Νικητή ή Αναπληρωματικό Νικητή του Διαγωνισμού που δικαιούνται το Βραβείο (και δη εντός της προθεσμίας απόδοσης τους Βραβείου κατά τα προεκτεθέντα) δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη απέναντι στον Νικητή ή Αναπληρωματικό Νικητή.
7.2. Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης ενός Διαγωνισμού ή και παράδοσης των Βραβείων οι Διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση του Διοργανωτή περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεσθεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στην Πλατφόρμα. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του.
7.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο για είσοδο στην Πλατφόρμα IQOS CLUB με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η δυνατότητα πρόσβασης στα ψηφιακά κανάλια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και της υπηρεσίας λήψης ηλεκτρονικής ή και ψηφιακής αποστολής δεδομένων και/ή υπηρεσιών διαδικτύου και/ή σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες ή ελλιπείς.
7.4. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή/και την Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών IQOS, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά το πέρας αυτού ή, τέλος, αν τα τηρούμενα αρχεία σε σχέση με το Διαγωνισμό καταστραφούν μερικά ή ολικά.
7.5. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας ή μη λήψης των Βραβείων από τους Νικητές ή τους Αναπληρωματικούς Νικητές προερχόμενης από την λανθασμένη ή μη προσεχτική ή μη επικαιροποιημένη καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας εκ μέρους των συμμετεχόντων. Η παραλαβή των Βραβείων θα πρέπει να γίνει από τους ίδιους τους Νικητές.
7.6. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση εκ μέρους του στο τηλέφωνο επικοινωνίας του που έχουν δηλώσει οι ίδιοι.
7.7. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους των Βραβείων που θα δοθούν. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των παρεχόμενων Βραβείων με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.
7.8. Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς τους Διαγωνιζόμενους ή τρίτους για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά με τυχόν αναβολή, διακοπή, απαγόρευση ή ματαίωση του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος ή στην περίπτωση νομικής ή άλλης απαγόρευσης. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση του Διοργανωτή περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεσθεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στην Πλατφόρμα. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή να διεκδικήσει τα Βραβεία
7.9. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή των Βραβείων του Διαγωνισμού. Επίσης, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε Νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά τις εν γένει δραστηριότητες, μετακινήσεις τους κλπ. επ’ ευκαιρία ή/και με αφορμή τον εν λόγω Διαγωνισμό ή/και των Βραβείων αυτού, ούτε ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές κλπ. ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Ο Διοργανωτής αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Διαγωνιζομένων, ο οποίος τα επεξεργάζεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που παρατίθεται κατωτέρω που συμπληρώνει ως ειδικότερη την Πολιτική Απορρήτου του IQOS CLUB (στο σύνολό τους διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας).
1.2 Δεδομένα που επεξεργάζεται: Πηγή των δεδομένων είναι τα ίδια τα υποκείμενα-Διαγωνιζόμενοι που δηλώνουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή και απόδοση των Βραβείων προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
1.3 α) Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση: Συγκεκριμένα ο Διοργανωτής θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Διαγωνιζομένων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού για την Συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την επικοινωνία για τα αποτελέσματα και τις διευθετήσεις των Βραβείων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Βραβείων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης διενέργειας του Διαγωνισμού και απόδοσης των Βραβείων, με τα υποκείμενα των δεδομένων που δηλώνουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
β) Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση: Η ανακοίνωση του/των Νικητή/ων και των Αναπληρωματικών Νικητών για σκοπούς διαφάνειας και προσήκουσας εκπλήρωσης των όρων του Διαγωνισμού για τήρηση της διαφάνειας της διαδικασίας του Διαγωνισμού και της προσήκουσας απόδοσης των Βραβείων σε αυτούς, που έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους και είναι και προς το δικό τους όφελος για σκοπούς ορθής ενημέρωσης και διαφάνειας του Διαγωνισμού.
1.4 Χρόνος διατήρησης των δεδομένων: Θα διατηρούνται για μέγιστο διάστημα δώδεκα (12) μηνών μόνον όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την απόδειξη της συμμετοχής και των αποτελεσμάτων αυτής μέσω των σχετικών log files (ήτοι συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των νικητών και των αναπληρωματικών και την παράδοση των Βραβείων). Επίσης, θα τηρούνται όσα δεδομένα σχετίζονται με τους σκοπούς του CLUB για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 1.5 Σχετικά με τα δικαιώματά σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων γενικότερα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από την Πολιτική Απορρήτου του IQOS CLUB που ισχύει συμπληρωματικά με την παρούσα ειδικότερη ενημέρωση και διέπει συνολικά την επεξεργασία των δεδομένων σας.
1.6 Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού των δικαιωμάτων τους μπορούν να καλούν οποτεδήποτε στην Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών IQOS τηλ: 80008803.

Δ.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.1. Τυχόν ακύρωση όρου της παρούσας δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του συνόλου των όρων του Διαγωνισμού.
1.2. Τυχόν καθυστέρηση του Διοργανωτή στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξίωσης από την παρούσα δεν αποτελεί παραίτησή τους από αυτή, η οποία δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο χρόνο.
1.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ενώ θα διέπεται από το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1.4. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να καλούν στην Τηλεφωνική Γραμμή Eξυπηρέτησης Πελατών IQOS τηλ: 80008803.
1.5. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις του IQOS CLUB που διέπουν περαιτέρω και συνολικά τις σχέσεις του Διοργανωτή με τα Μέλη του CLUB κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από τους παρόντες όρου