Όροι και Προϋποθέσεις

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Όροι χρήσης του Δικτυακού Τόπου

1.1. Η πρόσβαση ή/και η πλοήγηση στον δικτυακό τόπο cy.iqos.com (εφεξής «Δικτυακός Τόπος») υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι χρήσης»). Ο δικτυακός τόπος cy.iqos.com ανήκει στην εταιρεία PHILIP MORRIS CYPRUS LTD, με έδρα στη διεύθυνση Kennedy 23, 1075, Λευκωσία, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής HE420512 (στο εξής «PHILIP MORRIS»). Τονίζεται ότι η πρόσβαση και η πλοήγηση στον Δικτυακό Τόπο, η εγγραφή στον κατάλογο ενημερωτικών δελτίων που αποστέλλει η PHILIP MORRIS, οποιαδήποτε πληροφορία, το περιεχόμενο, σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων βίντεο ή πληροφοριών άλλου είδους), που παρέχεται από τον Δικτυακό Τόπο, η αναζήτηση του πλησιέστερου καταστήματος για την προμήθεια προϊόντων, η επικοινωνία με την PHILIP MORRIS, καθώς και τα συνολικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου, απευθύνονται σε άτομα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών (η ηλικία αυτή πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο και κάθε σχετική ενέργεια)
ii) είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων προϊόντων καπνού ή/και ηλεκτρονικών τσιγάρων
iii) διαμένουν ή κατοικούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και
iv) διαθέτουν πλήρη νομική ικανότητα
v) έχουν δημιουργήσει λογαριασμό (εφεξής «Χρήστες»).

Απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού για την πλήρη πρόσβαση του Χρήστη στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς προϊόντων IQOS και σχετικών προϊόντων (εφεξής «Προϊόντα»). Η δημιουργία λογαριασμού είναι επίσης απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της PHILIP MORRIS σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, τη δεοντολογία και την πολιτική της PHILIP MORRIS για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και την απαγόρευση της πώλησης, της διαφήμισης και της προώθησης προϊόντων σε ανηλίκους. Μεταξύ άλλων, η δημιουργία λογαριασμού είναι επίσης απαραίτητη για την περαιτέρω διασφάλιση της συμμόρφωσης με το όριο ηλικίας των 18 ετών, στο μέτρο του δυνατού, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Οι χρήστες πρέπει επίσης να πιστοποιήσουν τη διαμονή τους στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1.2. Η PHILIP MORRIS λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού γενικά. Ο Δικτυακός Τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις του προηγούμενου άρθρου, κύριος σκοπός του είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα με πρωτοβουλία του χρήστη/πελάτη, και δεν αποτελεί σύσταση ή υποκίνηση για αγορά προϊόντος. Τα Προϊόντα εμπίπτουν στην κατηγορία των νέων προϊόντων καπνού, βάσει του Νόμου 24(Ι)/2017. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Δικτυακό Τόπο με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη, αναγνωρίζοντας πλήρως και κατανοώντας τον κίνδυνο για την υγεία τους.

1.3. Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο και η χρήση του από τον Χρήστη υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η PHILIP MORRIS καλεί τους Χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν επισκεφτούν ή χρησιμοποιήσουν τον Δικτυακό Τόπο ή δημιουργήσουν έναν λογαριασμό Χρήστη. Μια επίσκεψη στον Δικτυακό Τόπο για πλοήγηση, καθώς και για τη δημιουργία ενός λογαριασμού Χρήστη, περιλαμβάνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Χρήσης από τον Χρήστη. Ο Χρήστης πρέπει να ανατρέχει τακτικά στους Όρους Χρήσης, καθώς ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά καιρούς χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για ενημέρωση σχετικά με την εκάστοτε τροποποίηση, εκτός από τη δημοσίευσή της στον Δικτυακό Τόπο. Τόσο οι παρόντες Όροι Χρήσης όσο και οι τυχόν τροποποιήσεις τους αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της PHILIP MORRIS ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης του Χρήστη σχετικά με μέρος ή το σύνολο αυτών των όρων, ο Χρήστης καλείται να απόσχει από την πρόσβαση ή την πλοήγηση στον Δικτυακό Τόπο ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτόν και να ενημερώσει σχετικά την PHILIP MORRIS μέσω του contact.cy@iqos.com, η αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης είναι χωρίς επιφυλάξεις.

1.4. Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά:
α) να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης
β) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου
γ) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της διεπαφής, της δομής ή της διαμόρφωσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του και
δ) να περιορίσει την πρόσβαση σε ολόκληρο τον Δικτυακό Τόπο ή μέρος αυτού. Επίσης, η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να αναστείλει, μόνιμα ή προσωρινά, ή να τερματίσει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη του Δικτυακού Τόπου.

2. Χαρακτηριστικά και λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου

2.1. Ενότητα πληροφοριών για το IQOS
Η PHILIP MORRIS παρέχει πληροφορίες για ποικίλο περιεχόμενο όσον αφορά τα Προϊόντα και τη συνολική λειτουργία τους, και μέσω σχετικών βίντεο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για την απαραίτητη ενημέρωση του Χρήστη σχετικά με τα προϊόντα και δεν αποτελούν σύσταση για κανένα προϊόν ούτε ενθαρρύνουν την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί σε οποιονδήποτε Χρήστη/επισκέπτη ή τρίτο μέρος, λόγω ή επ' ευκαιρία πληροφοριών που λαμβάνονται από τον Δικτυακό Τόπο ή που δημοσιεύονται στον Δικτυακό Τόπο.

2.2. Εργαλείο εντοπισμού πλησιέστερου καταστήματος
Ο Δικτυακός Τόπος επιτρέπει στον Χρήστη να χρησιμοποιήσει ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο για τον εντοπισμό του πλησιέστερου καταστήματος που πωλεί τα Προϊόντα. Αυτό το εργαλείο διατίθεται στον Χρήστη αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη και το αποτέλεσμα που εξάγεται εξαρτάται αποκλειστικά από τα σχετικά δεδομένα που εισάγονται από τον Χρήστη. Η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τα αποτελέσματα που εξάγονται με τη χρήση του αυτοματοποιημένου εργαλείου, ούτε για τυχόν ανακρίβεια ή απόκλιση των αποτελεσμάτων αυτών σε σχέση με τις πραγματικές αποστάσεις.

2.3. Επικοινωνία με την PHILIP MORRIS
Ο Δικτυακός Τόπος παρέχει στον Χρήστη διάφορες λειτουργίες επικοινωνίας. Η επικοινωνία της PHILIP MORRIS με τον Χρήστη, η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο αυτό και συμφωνείται βάσει των όσων προβλέπονται στον Δικτυακό Τόπο, λαμβάνει χώρα με πρωτοβουλία και κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, και δεν πραγματοποιείται με κανένα τρόπο με πρωτοβουλία της PHILIP MORRIS, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η PHILIP MORRIS καλεί τον Χρήστη στα στοιχεία επικοινωνίας που υποδεικνύει ο Χρήστης, όπως και στην περίπτωση αυτή, η PHILIP MORRIS επικοινωνεί με τον Χρήστη μόνο κατόπιν αιτήματος του Χρήστη και σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

2.4. Αγορά προϊόντων IQOS, πρόσθετων και αξεσουάρ
Μέσω του Δικτυακού Τόπου, ο Χρήστης έχει την ευκαιρία, εφόσον το επιθυμεί, να επισκεφθεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να αγοράσει προϊόντα IQOS (και άλλα πρόσθετα και αξεσουάρ), εφεξής συλλογικά τα «Προϊόντα». Για τον σκοπό αυτό, είναι απολύτως αναγκαίο να δημιουργηθεί πρώτα ένας λογαριασμός, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1.3 ανωτέρω και στο Άρθρο 3 κατωτέρω. Πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πωλήσεις Προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, το οποίο φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθή διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεών του έναντι των αγοραστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των φυσικών καταστημάτων. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διέπεται επίσης από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων IQOS – ΜΕΡΟΣ B, οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

3. Δημιουργία λογαριασμού στον Δικτυακό Τόπο

3.1. Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό ακόμη και αν δεν προτίθεται να προχωρήσει αμέσως ή και καθόλου στην ηλεκτρονική αγορά των Προϊόντων, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, όπως διευκρινίζεται λεπτομερώς στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της PHILIP MORRIS. Ωστόσο, η πραγματοποίηση αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προϋποθέτει την εγγραφή του Χρήστη και τη δημιουργία λογαριασμού, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Έτσι, η δημιουργία ενός λογαριασμού Χρήστη με τον παραπάνω τρόπο αποτελεί τη βάση των ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για την πλοήγηση στο ευρύτερο, πλήρες περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου όσο και για την πλοήγηση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, για την αποστολή οποιασδήποτε παραγγελίας ή/και, γενικά, για την πραγματοποίηση αγοράς εξ αποστάσεως (μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος).

Ειδικότερα, η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων του Χρήστη μέσω της δημιουργίας λογαριασμού Χρήστη, και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την PHILIP MORRIS είναι απαραίτητη, προκειμένου ο Χρήστης να περιηγηθεί στον Δικτυακό Τόπο και να προβάλει περαιτέρω το περιεχόμενο, με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της PHILIP MORRIS σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, και την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, τη δεοντολογία και την πολιτική της PHILIP MORRIS σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απαγόρευση της πώλησης και της προώθησης προϊόντων σε ανήλικα άτομα. Τα δεδομένα που ζητούνται ως απαιτούμενα είναι τα απαραίτητα, συναφή και διαθέσιμα δεδομένα, προκειμένου η PHILIP MORRIS να λάβει κάθε εύλογο πρόσθετο μέτρο προστασίας και να διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι κανένας ανήλικος δεν θα περιηγηθεί στο σύνολο του περιεχομένου, και για τους σκοπούς της ταυτοποίησης του Χρήστη από τον Δικτυακό Τόπο.

3.2. Ακρίβεια των υποβαλλόμενων δεδομένων
Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης εισάγει τα απαιτούμενα δεδομένα (ή/και τα προαιρετικά δεδομένα, εφόσον το επιθυμεί) που αναφέρονται στο Άρθρο 1.2 της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της PHILIP MORRIS. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι απολύτως σωστά, αληθή, ενημερωμένα και ακριβή και ο Χρήστης πρέπει να διατηρεί τα δεδομένα αυτά σωστά, αληθή, ενημερωμένα και ακριβή για όσο καιρό διατηρεί τον Λογαριασμό. Σε περίπτωση επακόλουθης αλλαγής οποιουδήποτε από τα δεδομένα αυτά, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει τη PHILIP MORRIS στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com ή μέσω του Δικτυακού Τόπου στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 088 03 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις της PHILIP MORRIS δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και δεόντως, λόγω της χρήσης αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών δεδομένων που δηλώνονται από τον Χρήστη, η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί στην PHILIP MORRIS λόγω αναληθών, εσφαλμένων ή μη ενημερωμένων δεδομένων που δηλώνονται από τον Χρήστη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε κοινοποίηση που αποστέλλεται (στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων της PHILIP MORRIS, ή στην περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κοινοποιείται από τον Χρήστη κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού, θεωρείται έγκυρη, ακόμη και αν δεν παραδοθεί στον Χρήστη λόγω σφάλματος στα δεδομένα που έχει γράψει ο Χρήστης ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης του διακομιστή του Χρήστη ή/και του τηλεφώνου ή/και του παρόχου τηλεπικοινωνιών, ή/και λόγω αλλαγής των δεδομένων του Χρήστη (υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την PHILIP MORRIS σχετικά).

3.3. Προστασία των κωδικών του λογαριασμού Xρήστη
α) Είναι επίσης απαραίτητο ο Χρήστης να δημιουργήσει έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης, ο οποίος ορίζεται από τον Χρήστη με βάση τους κανόνες ασφαλείας της PHILIP MORRIS που ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης. Με αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ο Χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, στον λογαριασμό του και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και θα πρέπει πάντα να διατηρεί τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και ασφαλή.
β) Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχουν δημιουργήσει και χρησιμοποιούν για την είσοδο στους λογαριασμούς τους. Οι Χρήστες πρέπει να αποφεύγουν οπωσδήποτε να αποκαλύπτουν τον κωδικό πρόσβασης σε άλλα άτομα, έτσι ώστε να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε οποιονδήποτε ανήλικο). Επίσης, κάθε Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την PHILIP MORRIS, εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι
i) ο μυστικός κωδικός πρόσβασης θα μπορούσε ή μπορεί να έχει γίνει γνωστός σε τρίτους, ή
ii) υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός πρόσβασής τους χωρίς την άδειά τους.
iii) Ο Χρήστης φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Χρήστη έναντι τρίτων, λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει δεόντως την PHILIP MORRIS στο contact.cy@iqos.com, ή μέσω του Δικτυακού Τόπου στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 088 03

3.4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού
Μετά την παροχή/υποβολή των παραπάνω δεδομένων και την επιτυχή δημιουργία ενός λογαριασμού, ο Χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την PHILIP MORRIS στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης, προκειμένου να ενεργοποιήσει την εγγραφή του/της στον Δικτυακό Τόπο μέσω ενός συνδέσμου. Μετά την ενεργοποίηση, ο Χρήστης θα λάβει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τον ενημερώνει σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και τη δημιουργία ενός λογαριασμού Χρήστη. Η δημιουργία ενός λογαριασμού Χρήστη επιτρέπει στο χρήστη να συνδεθεί στον Δικτυακό Τόπο, χρησιμοποιώντας τον μυστικό κωδικό πρόσβασης που έχει ορίσει ο Χρήστης στο στάδιο δημιουργίας ενός λογαριασμού. Κάθε Χρήστης μπορεί να αλλάξει τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο προφίλ του ανά πάσα στιγμή, αποκτώντας πρόσβαση στο τμήμα του Δικτυακού Τόπου που ονομάζεται «Ο Λογαριασμός μου».

3.5. Διαγραφή λογαριασμού – Καταγγελία σύμβασης με την PHILIP MORRIS
Ειδικότερα:
Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή, όποτε το θελήσει, πατώντας το κουμπί διαγραφής. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, εάν ο Πελάτης έχει απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τότε θα διαγραφεί ο λογαριασμός του συνολικά και η γενική πλοήγηση του στον Δικτυακό Τόπο θα είναι αδύνατη (από το σημείο όπου απαιτείται η εγγραφή ενός Χρήστη), δεδομένου ότι η ύπαρξη και των δύο λογαριασμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και νόμιμη οργάνωση και λειτουργία ολόκληρου του Δικτυακού Τόπου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.1 και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Μετά τη διαγραφή, τα δεδομένα του λογαριασμού τους διατηρούνται για έξι (6) μήνες. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, ο Χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τον λογαριασμό του. Διαφορετικά, τα δεδομένα του διαγράφονται. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί την άμεση διαγραφή των δεδομένων του, πρέπει να το δηλώσει συγκεκριμένα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com, ή, εν πάση περιπτώσει, καλώντας στις τηλεφωνικές γραμμές 800 088 03· διευκρινίζεται ότι η απενεργοποίηση ή η διαγραφή του λογαριασμού δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του Χρήστη από τον κατάλογο επαφών της PHILIP MORRIS.
α) Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι απεριόριστης διάρκειας και μπορούν να καταγγελθούν ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος (PHILIP MORRIS ή Χρήστης).
β) Η PHILIP MORRIS μπορεί να καταγγείλει αυτούς τους Όρους αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης και ορίζοντας μια εύλογη προθεσμία, μετά τη λήξη της οποίας, ο λογαριασμός του Χρήστη, στο σύνολό του, θα απενεργοποιηθεί, όπως αναφέρεται παραπάνω.
γ) Η PHILIP MORRIS μπορεί επίσης να διαγράψει τον λογαριασμό ενός Χρήστη ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο, για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, έχει το δικαίωμα να λάβει τα παραπάνω μέτρα για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης κατά την οποία υπάρχουν ενδείξεις κακής πίστης, παράνομης ή αντισυμβατικής πλοήγησης ή/και χρήσης του Δικτυακού Τόπου (η οποία εντοπίζεται από αυτήν ή έπειτα από καταγγελία τρίτου). Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται, για να επιβεβαιωθεί ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα εγγραφεί ξανά στον Δικτυακό Τόπο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαγραφή του λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπει την πρόσβαση ούτε ευρύτερο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ούτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, δεδομένου ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο λογαριασμός είναι απαραίτητος για την περαιτέρω πλοήγηση στον Δικτυακό Τόπο στο σύνολό του και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω είσοδο σε αυτόν.

4. Άδεια πρόσβασης, πρόσβαση και χρήση του Δικτυακού Τόπου

4.1. Οι Χρήστες, καταρχήν, αποκτούν πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο μόνο εάν δηλώσουν επισήμως ότι είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Ο Δικτυακός Τόπος απευθύνεται σε Χρήστες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο απαγορεύεται για συσκευές και διευθύνσεις IP που δεν βρίσκονται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, η πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και η δυνατότητα αγοράς μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι δυνατή μόνο μετά τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο Άρθρο 3 παραπάνω.

4.2. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, παρέχεται στον Χρήστη μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Δικτυακού Τόπου, για τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια για την ανάληψη ή την τροποποίηση του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, πράγμα που μπορεί να επιτραπεί μόνο με την έγγραφη άδεια της PHILIP MORRIS. Η άδεια πρόσβασης που χορηγείται στον Χρήστη δεν επιτρέπει τη μεταπώληση ή την εμπορική χρήση, την αναπαραγωγή, τη δημιουργία αντιγράφων, την αντιγραφή, τη μετάδοση, την κοινοποίηση, την εμπορική χρήση, την τροποποίηση ή την εκχώρηση άδειας, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την εκμετάλλευση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του, απαγορεύεται οποιαδήποτε συλλογή και χρήση καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε παραλαβή ή αντιγραφή των στοιχείων του λογαριασμού εις όφελος του εμπόρου, ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξαγωγής, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο ή άλλο είδος εκμετάλλευσης του Δικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η PHILIP MORRIS έχει αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα iqos.com. Επιπλέον, όλες οι εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

4.3. Οποιαδήποτε δημοσίευση από οποιονδήποτε Χρήστη περιεχομένου από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν θα επιτρέπει αυτόματα την πρόσβαση στο περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Η πρόσβαση σε αυτόν είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι του Άρθρου 4.1 παραπάνω. Συνεπώς, προκειμένου να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε τρίτος στον Δικτυακό Τόπο, ακόμη και αν έχει πρόσβαση σε αυτόν μέσω ενός συγκεκριμένου συνδέσμου, ο οποίος δημοσιεύεται από έναν Χρήστη σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο, πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης πρέπει να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να αποτρέψει δημοσιεύσεις σε δικτυακούς τόπους που απευθύνονται σε ανηλίκους. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να προσεγγίσει εν γνώσει του ανήλικο, προκειμένου να τον ενημερώσει ή να τον ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον Δικτυακό Τόπο.

4.4. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και ότι απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ζημία στη φήμη της PHILIP MORRIS ή από οποιαδήποτε παράνομη εκμετάλλευσή του. Απαγορεύεται επίσης στον Χρήστη να δημιουργήσει οποιονδήποτε σύνδεσμο που υπονοεί οποιοδήποτε είδος σχέσης του Χρήστη ή τρίτου με την PHILIP MORRIS, ή έγκριση ή υποστήριξη από την PHILIP MORRIS, όταν δεν υπάρχει. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του Δικτυακού Τόπου σε πλαίσιο σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο και, σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται στον Χρήστη να δημιουργήσει συνδέσμους προς οποιοδήποτε μέρος αυτού του Δικτυακού Τόπου, εκτός από την αρχική σελίδα. Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμά της να καταργήσει την άδεια σύνδεσης χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς κυρώσεις και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη.

4.5. Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει πλαίσια ή τεχνικές πλαισίων για την πλαισίωση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων πληροφοριών αποκλειστικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του Δικτυακού Τόπου της PHILIP MORRIS και των συνδεδεμένων εταιρειών της και των εταιρειών του Ομίλου Philip Morris, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή της. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί «μετα-ετικέτες» ή άλλο «κρυφό κείμενο» που βασίζεται σε εμπορικές ονομασίες ή εμπορικά σήματα της PHILIP MORRIS ή των συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου Philip Morris, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή της. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που παραχωρήθηκε από την PHILIP MORRIS για πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο παύει να ισχύει αυτόματα και άμεσα.

4.6. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου του (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα κ.λπ.). Απαγορεύεται η διάδοση ή η διευκόλυνση των ποινικών αδικημάτων με οποιονδήποτε τρόπο, η μετάδοση ιών, δούρειων ίππων, σκουληκιών, λογικών βομβών, και κάθε ενέργεια, γενικά, που μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου. Οι Χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις απορρήτου, ενώ πρέπει να απέχουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου με χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο τρόπο.

4.7. Επιπλέον, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να καταστρέψει δεδομένα, να προκαλέσει δυσαρέσκεια σε άλλους Χρήστες, να παραβιάσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας άλλων ατόμων, να στείλει αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, γνωστό ως «spam» ή να προσπαθήσει να επηρεάσει την απόδοση ή τη λειτουργικότητα οποιωνδήποτε λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου ή λειτουργιών στις οποίες ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση μέσω του Δικτυακού Τόπου. Η PHILIP MORRIS ενημερώνει τους πελάτες της ότι θα γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που ενδέχεται να προκύψει. Επίσης, θα γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές τυχόν δεδομένα που θα της ζητηθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

4.8. Ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Δικτυακό Τόπο με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του, κατόπιν αιτήματός του και βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Η σύνδεση του Χρήστη με τον Δικτυακό Τόπο γίνεται με τεχνικά μέσα και μέσω παρόχων της επιλογής του Χρήστη.

4.9. Αυτός ο Δικτυακός Τόπος αυτός μπορεί να συνδεθεί μέσω υπερσυνδέσμων με άλλους Δικτυακούς Τόπους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την PHILIP MORRIS, και των οποίων το περιεχόμενο δεν ελέγχεται από αυτήν («Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι»). Η PHILIP MORRIS δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους είναι σωστό, νόμιμο, πλήρες, επικαιροποιημένο, αληθές, ακριβές ή καλής ποιότητας και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή επ’ ευκαιρία της χρήσης του, ή ως αποτέλεσμα ή επ’ ευκαιρία της πώλησης Προϊόντων μέσω αυτού. Ομοίως, η PHILIP MORRIS δεν μπορεί να ελέγξει τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από τους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται τους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους, εφαρμόζονται αναλόγως οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η πολιτική προστασίας δεδομένων κάθε Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου. Όσον αφορά οποιοδήποτε ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει, ενδεικτικά, σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη χρήση ενός Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου, ο Χρήστης καλείται να απευθυνθεί απευθείας στον κάτοχο ή στον διαχειριστή κάθε Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου. Η PHILIP MORRIS σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων στους οποίους προωθείται ο Χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων.

5. Πνευματική ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και Εμπορικά σήματα

5.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού και επί του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου ανήκουν είτε στην PHILIP MORRIS είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε σε άλλους νόμιμους δικαιούχους, και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

5.2. Η εμφάνιση και η προβολή του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να προβάλει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται στους Xρήστες και σε οποιονδήποτε τρίτο να δημοσιεύουν, να διαχειρίζονται, να διανέμουν, να αντιγράφουν εν όλω ή εν μέρει, να μεταβιβάζουν, να αλλοιώνουν, να αποθηκεύουν, να αναδημοσιεύουν, να τροποποιούν ή να αναπαράγουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου ή των αντιγράφων του περιεχομένου που εμφανίζονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Επίσης, οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν, να μεταφράσουν, να αποσυνθέσουν, να ανακατασκευάσουν ή να δημιουργήσουν παράγωγα έργα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης που παρέχεται από την PHILIP MORRIS ή τους δικαιοπαρόχους της. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο ανήκουν είτε στην PHILIP MORRIS είτε στις εταιρείες του Ομίλου Philip Morris. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν έχει και δεν λαμβάνει καμία άδεια ή συγκατάθεση για να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα της PHILIP MORRIS ή τα εμπορικά σήματα που ανήκουν σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris.

6. Πλαίσιο λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου και περιορισμός ευθύνης της PHILIP MORRIS

6.1. Η PHILIP MORRIS δεν παρέχει καμία εγγύηση i) για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών Τόπων ή/και των Εφαρμογών ii) για το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης iii) για την πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένη φύση του περιεχομένου, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στους Δικτυακούς Τόπους ή/και στις Εφαρμογές iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφαλμάτων στο περιεχόμενο ή/και στη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή/και των Εφαρμογών, v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και vi) για την απουσία ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με τους εν λόγω Δικτυακούς Τόπους ή/και τις Εφαρμογές ή το περιεχόμενό τους. Έτσι, η PHILIP MORRIS ενημερώνει τον Χρήστη ότι τόσο το πλήρες περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου όσο και η απεικόνιση των Προϊόντων (τα οποία μπορούν να αγοραστούν από τον Χρήστη μόνο μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος) παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία απαίτηση ή άλλη εγγύηση ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια ή την καταλληλότητα για τη χρήση ή τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα πωλούμενα Προϊόντα.

6.2. Η πρόσβαση και η χρήση του Δικτυακού Τόπου γίνεται με τα μέσα του ίδιου του Χρήστη, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4.7. Η PHILIP MORRIS και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των τεχνολογικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούν τακτικά από τους ίδιους, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο να παρέχονται ομαλά και αδιάλειπτα και να διατηρείται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειάς τους. Ωστόσο, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, παρά τα εύλογα μέτρα που λαμβάνει, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, ανασταλεί η λειτουργία του «Δικτυακού Τόπου» ή καταστεί δύσκολη ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή/και εάν, παρά τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται, ανιχνευθούν και μεταφερθούν στους τερματικούς σταθμούς των Χρηστών, ιοί ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό που εμποδίζει τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή εάν μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη παρέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, καθιστώντας τη χρήση του δύσκολη ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία του ή υποκλέπτοντας λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επιπλέον, η PHILIP MORRIS δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου, ή για λόγους ανωτέρας βίας που περιλαμβάνουν παράλειψη, ατύχημα ή έκρηξη, πυρκαγιά, καταιγίδα, σεισμό, πλημμύρες, ταραχές, επιδημίες, πανδημίες, κυβερνητική δράση ή άλλο θέμα πέραν του εύλογου ελέγχου της PHILIP MORRIS ή υπό απρόβλεπτες περιστάσεις.

6.3. Η PHILIP MORRIS επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, έτσι ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο, καθώς και τυχόν βίντεο που δημοσιεύονται στον Δικτυακό Τόπο, να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων, στο μέτρο του δυνατού. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο ενδέχεται να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρώμα και συνολική εικόνα των Προϊόντων που πωλούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του Προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα. Η PHILIP MORRIS δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε Προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο, καθώς και του περιεχομένου τρίτων, στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων από τον Δικτυακό Τόπο ή στο οποίο παρέχει πρόσβαση ο Δικτυακός Τόπος.

6.4. Η PHILIP MORRIS λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο, δηλαδή από πρόσωπα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 1.1 παραπάνω. Για τον σκοπό αυτό, η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά χωρίς καμία ενέργεια από τον Χρήστη. Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει επίσης να λαμβάνει κάθε δυνατή πρόβλεψη για την πρόληψη της χρήσης του Δικτυακού Τόπου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως, ενδεικτικά, να αποφεύγει είτε να χρησιμοποιεί τον Δικτυακό Τόπο μπροστά στα εν λόγω πρόσωπα (π.χ. ανήλικοι, ευάλωτες ομάδες σε σχέση με τα προϊόντα καπνού κ.λπ.) είτε να αφήνει τον Δικτυακό Τόπο ανοικτό ή/και χωρίς επίβλεψη μπροστά στα εν λόγω πρόσωπα.

6.5. Δεδομένου ότι είναι τεχνικά αδύνατο, η PHILIP MORRIS δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγξει οποιαδήποτε δημοσίευση περιεχομένου (ακόμη και υπό τους περιορισμούς πρόσβασης που αναφέρονται στο Άρθρο 4.3 παραπάνω) από τον Χρήστη σε δικτυακούς τόπους τρίτων που απευθύνονται σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για πρόσβαση στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, σύμφωνα με το Άρθρο 1.1 παραπάνω. Ο Χρήστης πρέπει να λάβει κάθε εύλογο μέτρο, προκειμένου οι δημοσιεύσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων να πληρούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 4.3 παραπάνω.

6.6. Ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Δικτυακό Τόπο και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται με δική του πρωτοβουλία και με δική του αποκλειστική ευθύνη, έχοντας πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η PHILIP MORRIS δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων καπνού. Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να αποκαταστήσει την PHILIP MORRIS, τις εταιρείες του Ομίλου Philipp Morris, τους διευθυντές, τους αξιωματούχους, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους, τους εκπροσώπους και τους συνεργάτες τους για οποιαδήποτε και έναντι κάθε αξίωσης τρίτων, ευθύνης, ζημιάς ή/και των εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ή σε περίπτωση αθέμιτης, παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του Δικτυακού Τόπου από τον Χρήστη ή ως αποτέλεσμα της αθέμιτης παραβίασης εκ μέρους του Χρήστη οποιουδήποτε από τους Όρους Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την PHILIP MORRIS στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com ή μέσω του Δικτυακού Τόπου στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στον τηλεφωνικό αριθμό 800 088 03, εάν ο Χρήστης έχει επίγνωση ή εάν έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι ο Δικτυακός Τόπος έχει χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο παράνομο ή αντισυμβατικό από τον Χρήστη (ακόμη και λόγω αμέλειας του Χρήστη) ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, έτσι ώστε η PHILIP MORRIS να είναι σε θέση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών.

6.7. Η PHILIP MORRIS αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν παρεπόμενες, πιθανές και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, της απώλειας δεδομένων, της αναστολής δραστηριότητας, της ζημίας στη φήμη ή το όνομα ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως της φύσης της, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση των Δικτυακών Τόπων ή/και των Εφαρμογών της ή του περιεχομένου τους, ή από την αδυναμία χρήσης των Δικτυακών Τόπων ή των Εφαρμογών, την αδυναμία συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδικασία ή προσφορά, ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε είδους ή προϊόντος που σχετίζεται με τους Δικτυακούς Τόπους ή/και τις Εφαρμογές του, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω ζημιές θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή εάν προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, τη διεξαγωγή της αγοράς, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο ή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, λόγω αδικοπραξίας ή αμέλειας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή με άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, ωστόσο, και υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε ζημία οφείλεται στην αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της PHILIP MORRIS, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνο για την κάλυψη κάθε πραγματικής ζημίας που προκλήθηκε στο μέρος, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται και σχετίζεται άμεσα με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία, και την αθέμιτη πράξη ή παράλειψη. Σε περίπτωση αμέλειας, κάθε ζημία περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000). Συνεπώς, ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτοί από τον Χρήστη του Δικτυακού Τόπου στο σύνολό τους ως έγκυροι και συνεπείς με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές πρακτικές.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Χρήστης και η PHILIP MORRIS, με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, συμφωνούν να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λευκωσίας, στην Κύπρο.

8. Τελικές διατάξεις

8.1. Οι παραπάνω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συλλογικά τα μέρη (PHILIP MORRIS και οι Χρήστες) και αποτελούν, στο σύνολό τους, το σύνολο της συμβατικής συνεννόησης των μερών και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων και των τρεχουσών συμβάσεων μεταξύ του Χρήστη και της PHILIP MORRIS. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας και δεν τροποποιούνται χωρίς ρητή συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων).

8.2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων που περιέχονται στο παρόν δεν θα επηρεαστεί με κανέναν τρόπο ούτε και θα ακυρωθεί. Ο όρος θα ερμηνεύεται αναλόγως. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται με τρόπο που να προσεγγίζει την αρχική έννοια του όρου/δευτερεύοντος όρου στον μέγιστο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με τον νόμο.

8.3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση από τα μέρη ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται την αποδυνάμωση ή την παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή, σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την εύλογη κρίση του κατόχου του.

8.4. Οι κεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς και δεν επηρεάζουν την έννοια ούτε την ερμηνεία τους.

ΜΕΡΟΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IQOS ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Γενικά για την πραγματοποίηση αγορών των Προϊόντων IQOS

1.1. Οι εξ αποστάσεως αγορές των προϊόντων IQOS και άλλων πρόσθετων και αξεσουάρ που σχετίζονται με το IQOS (εφεξής «Προϊόντα») πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που είναι προσβάσιμο μέσω του δικτυακού τόπου (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση και η πλοήγηση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η εκτέλεση οποιασδήποτε αγοράς μέσω αυτού ή μέσω τηλεφώνου, κάθε πληροφορία, περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο ή ενημέρωση που παρέχεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και τα συνολικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, απευθύνονται σε άτομα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i) είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών (η ηλικία αυτή πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο και κάθε σχετική ενέργεια)
ii) είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων προϊόντων καπνού ή/και ηλεκτρονικών τσιγάρων
iii) διαμένουν ή κατοικούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και
iv) έχουν πλήρη νομική ικανότητα (εφεξής «Χρήστες»).
Τα πρόσωπα που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στον Δικτυακό Τόπο και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν αγορές μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εφεξής «Πελάτες» ή «Χρήστες»). Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή/και την αποστολή Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εάν έχει οποιαδήποτε εύλογη ένδειξη ότι το εν λόγω πρόσωπο παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους.

1.2. Η PHILIP MORRIS λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού γενικά. Ο Δικτυακός Τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις του προηγούμενου άρθρου, και αποκλειστικός σκοπός του είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και η απομακρυσμένη πώληση των Προϊόντων με πρωτοβουλία του Χρήστη/Πελάτη, και δεν αποτελεί σύσταση ή υποκίνηση για αγορά ενός Προϊόντος. Ορισμένα από τα Προϊόντα εμπίπτουν στην κατηγορία των νέων προϊόντων καπνού, βάσει του Νόμου του 2017 για την Προστασία της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος), Νόμος 24(Ι)/2017, όπως τροποποιήθηκε. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Δικτυακό Τόπο με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη, αναγνωρίζοντας πλήρως και κατανοώντας τον κίνδυνο για την υγεία τους.

1.3. Η πρόσβαση και η αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της Cassandra. Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ Πελάτη και Cassandra, ανά πάσα στιγμή. Η Cassandra ζητά από τους Πελάτες να διαβάσουν προσεκτικά αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν επισκεφτούν, πλοηγηθούν ή χρησιμοποιήσουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αγορά μέσω αυτού. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης του Πελάτη σχετικά με μέρος ή το σύνολο αυτών των όρων, ο Πελάτης καλείται να απόσχει από την πρόσβαση ή την πλοήγηση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτό και από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς μέσω αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της πλοήγησης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτού αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από μέρους του Πελάτη.

1.4. Ο Πελάτης πρέπει να ανατρέχει συχνά τόσο στους Όρους Χρήσης που αφορούν την πλοήγηση του Πελάτη στο γενικό περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου (ΜΕΡΟΣ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ) όσο και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, και την εκτέλεση των ηλεκτρονικών αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, όπως μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα, με δημοσίευση στο Διαδίκτυο (σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους). Η Cassandra διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά):
α) να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη, οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων
β) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
γ) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της διεπαφής, της δομής ή της διαμόρφωσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του
δ) να περιορίσει την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή μέρος αυτού
ε) να ακυρώσει, να αναστείλει μόνιμα ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία του
στ) να τροποποιήσει τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση, να παύσει οριστικά ή προσωρινά ή να ακυρώσει την πώληση (ορισμένων ή όλων) Προϊόντων συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών
ζ) να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τα τέλη χρήσης και
η) να δημοσιεύσει πληροφορίες για μια συγκεκριμένη περίοδο ή/και μέχρι την εξάντληση του αποθέματος, να προβεί σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις επί μη καπνικών προϊόντων, να πραγματοποιήσει διαγωνισμούς κ.λπ.

1.5. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης ενός εργαλείου εμφάνισης προϊόντων ανά κατηγορία. Το αυτοματοποιημένο εργαλείο διατίθεται στον Πελάτη αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Πελάτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν πρόσθετα κριτήρια του Πελάτη ή άλλες παράμετροι που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιλογή του Πελάτη. Η Cassandra δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε Πελάτη ή σε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα ή με την ευκαιρία της συνεκτίμησης πληροφοριών ή αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του εργαλείου παρουσίασης προϊόντων ανά κατηγορία.
2. Δημιουργία λογαριασμού στον Δικτυακό Τόπο ως προαπαιτούμενο στάδιο για την αγορά Προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

2.1. Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε αγοράς Προϊόντων, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στον Δικτυακό Τόπο, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3 των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου της PHILIP MORRIS. Η δημιουργία λογαριασμού είναι επίσης απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Cassandra σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, τη δεοντολογία και την πολιτική της PHILIP MORRIS όσον αφορά τα νέα προϊόντα καπνού. Για τον σκοπό αυτό, και για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της χρήσης του Δικτυακού Τόπου (που περιλαμβάνει την προβολή και τη δημοσίευση Προϊόντων προς πώληση από την Cassandra), ο Χρήστης δημιουργεί Λογαριασμό Χρήστη ο οποίος διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Cassandra αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού του Χρήστη για τους σκοπούς του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και, γενικά, για τις ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής παραγγελιών και πώλησης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλοήγηση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και για την αποστολή οποιασδήποτε παραγγελίας ή/και για τη συνολική ολοκλήρωση μιας αγοράς μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
2.2. Ακρίβεια των υποβαλλόμενων δεδομένων

Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης εισάγει τα απαιτούμενα δεδομένα (ή/και τα προαιρετικά δεδομένα, εφόσον το επιθυμεί). Τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι απολύτως σωστά, αληθή, ενημερωμένα και ακριβή και ο Χρήστης πρέπει να διατηρεί τα δεδομένα αυτά σωστά, αληθή, ενημερωμένα και ακριβή για όσο καιρό διατηρεί τον Λογαριασμό. Η PHILIP MORRIS αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού του Χρήστη για τους σκοπούς του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και, γενικά, για τις ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής παραγγελιών και πώλησης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σε περίπτωση επακόλουθης αλλαγής οποιουδήποτε από τα δεδομένα αυτά, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει τη PHILIP MORRIS στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com ή μέσω του Δικτυακού Τόπου στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 088 03 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις της PHILIP MORRIS δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και δεόντως, λόγω της χρήσης αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών δεδομένων που δηλώνονται από τον Πελάτη, η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί στην PHILIP MORRIS λόγω αναληθών, εσφαλμένων ή μη ενημερωμένων δεδομένων που δηλώνονται από τον Πελάτη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε κοινοποίηση που αποστέλλεται (στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων της PHILIP MORRIS που προκύπτουν από την πώληση) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άλλα στοιχεία επικοινωνίας που κοινοποιούνται από τον Πελάτη κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή κατά την εκτέλεση των αγορών του, θεωρείται έγκυρη, ακόμη και αν δεν παραδοθεί στον Πελάτη λόγω σφάλματος στα δεδομένα που έχει γράψει ο Πελάτης ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης του διακομιστή του Πελάτη ή/και του τηλεφώνου ή/και του παρόχου τηλεπικοινωνιών, ή/και λόγω αλλαγής των δεδομένων του Πελάτη (υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την PHILIP MORRIS σχετικά).
2.3. Ειδικός όρος αναγνώρισης για την αποστολή των Προϊόντων μετά την πώληση

Η πώληση των Προϊόντων υπόκειται στη ρητή προϋπόθεση επιθεώρησης των στοιχείων ταυτότητας του Πελάτη κατά την παράδοση των Προϊόντων, προκειμένου να επαληθευτεί ότι ο Πελάτης, ο οποίος πρέπει επίσης να είναι ο παραλήπτης του Προϊόντος, δεν είναι ανήλικος. Εάν η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή, ή εάν υπάρχει αμφιβολία, η Cassandra έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση των Προϊόντων, να ακυρώσει πλήρως την πώληση δηλώνοντας απλώς το γεγονός αυτό στον τόπο παράδοσης του παραλήπτη. Διευκρινίζεται ρητά ότι η παράδοση σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από αυτό που υπέβαλε την παραγγελία δεν επιτρέπεται (για λόγους ασφάλειας και ταυτοποίησης).

2.4. Προστασία των κωδικών του λογαριασμού Πελάτη
α) Είναι επίσης απαραίτητο ο Πελάτης να δημιουργήσει έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης, ο οποίος ορίζεται από τον Πελάτη με βάση τους κανόνες ασφαλείας της PHILIP MORRIS που ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης. Με αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ο Πελάτης θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, στον λογαριασμό του και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και θα πρέπει πάντα να διατηρεί τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και ασφαλή.
β) Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχουν δημιουργήσει και χρησιμοποιούν για την είσοδο στους λογαριασμούς τους. Ο Πελάτης πρέπει να αποφύγει οπωσδήποτε να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης σε άλλα άτομα, έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε οποιονδήποτε ανήλικο). Επίσης, κάθε Πελάτης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την PHILIP MORRIS, εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι
i) ο μυστικός κωδικός πρόσβασης θα μπορούσε ή μπορεί να έχει γίνει γνωστός σε τρίτους, ή
ii) υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός πρόσβασής τους χωρίς την άδειά τους.
iii) Οι Πελάτες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού τους. Η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Πελάτη, λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει δεόντως την PHILIP MORRIS στο contact.cy@iqos.com, ή μέσω του Δικτυακού Τόπου στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 088 03
Η δημιουργία ενός λογαριασμού Πελάτη επιτρέπει στον Πελάτη να συνδεθεί στον Δικτυακό Τόπο χρησιμοποιώντας τον μυστικό κωδικό πρόσβασης που έχει ορίσει ο Πελάτης στο στάδιο δημιουργίας ενός λογαριασμού. Κάθε Πελάτης μπορεί να αλλάξει τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο προφίλ του ανά πάσα στιγμή εισερχόμενος στο τμήμα του Δικτυακού Τόπου που ονομάζεται «Το IQOS™ μου».

2.5. Διαγραφή λογαριασμού – Καταγγελία σύμβασης με την PHILIP MORRIS
i) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή, όποτε το θελήσει, πατώντας το κουμπί Απενεργοποίησης. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, εάν ο Πελάτης έχει απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τότε θα απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του συνολικά και η γενική πλοήγηση του στον Δικτυακό Τόπο θα είναι αδύνατη (από το σημείο όπου απαιτείται η εγγραφή ενός Χρήστη), δεδομένου ότι η ύπαρξη και των δύο λογαριασμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και νόμιμη οργάνωση και λειτουργία ολόκληρου του Δικτυακού Τόπου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.1 και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Μετά την απενεργοποίηση, τα δεδομένα του λογαριασμού του διατηρούνται για έξι (6) μήνες. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, ο Χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τον λογαριασμό του. Διαφορετικά, τα δεδομένα διαγράφονται. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί την άμεση διαγραφή των δεδομένων του, πρέπει να το δηλώσει συγκεκριμένα στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com ή καλώντας στη γραμμή τηλεφώνου 800 088 03
Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι η απενεργοποίηση ή η διαγραφή του λογαριασμού δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του Χρήστη από τον κατάλογο επαφών της PHILIP MORRIS.
α) Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι απεριόριστης διάρκειας και μπορούν να καταγγελθούν ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος (PHILIP MORRIS ή Πελάτης).
β) Η PHILIP MORRIS μπορεί να καταγγείλει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτίας, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης και ορίζοντας μια εύλογη προθεσμία, μετά τη λήξη της οποίας, ο λογαριασμός του Πελάτη θα διαγραφεί.
γ) Η PHILIP MORRIS μπορεί επίσης να διαγράψει τον λογαριασμό ενός Χρήστη ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο, για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, έχει το δικαίωμα να λάβει τα παραπάνω μέτρα για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης κατά την οποία υπάρχουν ενδείξεις κακής πίστης, παράνομης ή αντισυμβατικής πλοήγησης ή/και χρήσης του Δικτυακού Τόπου (η οποία εντοπίζεται από αυτήν ή έπειτα από καταγγελία τρίτου).
Στις περιπτώσεις β) και γ), τα δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα εγγραφεί ξανά στον Δικτυακό Τόπο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαγραφή του λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπει την πρόσβαση ούτε ευρύτερο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ούτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, δεδομένου ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο λογαριασμός είναι απαραίτητος για την περαιτέρω πλοήγηση στον Δικτυακό Τόπο στο σύνολό του και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω είσοδο σε αυτόν.
ii) Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε φορά που ο Πελάτης πραγματοποιεί μια αγορά από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, θα συνάπτεται μια ξεχωριστή, πιο συγκεκριμένη συμφωνία πώλησης, σύμφωνα με το Άρθρο 3.3 παρακάτω, η οποία θα διέπεται από τους ειδικούς όρους πώλησης που ορίζονται κάθε φορά από τους αντισυμβαλλόμενους, βάσει των ισχυόντων (κατά τη στιγμή της πώλησης) Όρων και Προϋποθέσεων.

3. Περιγραφή των συναλλαγών – Όροι και Στάδια Ολοκλήρωσης της Πώλησης

3.1. Μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τα Προϊόντα διατίθενται προς πώληση στους πελάτες. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές (B2C).
Διευκρινίζεται ότι για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, ως καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λόγους που δεν αποδίδονται στην εμπορική, επιχειρηματική, βιομηχανική ή ανεξάρτητη δραστηριότητά του.
Ειδικοί όροι της πώλησης: Προκειμένου οποιοσδήποτε Πελάτης να πραγματοποιήσει μια αγορά από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 1.1 παραπάνω. Οι Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη απαγορεύεται ρητά να εκτελέσουν οποιαδήποτε ενέργεια στον Δικτυακό Τόπο και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι λεπτομέρειες που παρέχονται στην Cassandra είναι αληθείς και ακριβείς. Η Cassandra διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από τη σύμβαση αγοράς με τον Πελάτη, σε περίπτωση που δεν επαληθευθούν τα δεδηλωμένα στοιχεία που πρέπει να ταυτοποιηθούν κατά την παράδοση του Προϊόντος (ταυτότητα και ηλικία).

3.2. Η Cassandra, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τα Προϊόντα που θα διαθέσει για πώληση στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα και να τα τροποποιεί, να τα ανανεώνει ή/και να τα αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Πελάτες. Το ίδιο ισχύει για τις τιμές των προϊόντων, τις προσφορές και τις εκπτώσεις που μπορεί να προσφέρει η ίδια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς κυρώσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη, βάσει της εμπορικής πολιτικής που διαμορφώνει ελεύθερα και κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

3.3. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την επιλογή Προϊόντων και την υποβολή σωστής παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επισημαίνεται ρητά ότι ο παρών Δικτυακός Τόπος δεν αποτελεί πρόταση σύμβασης προς τον Πελάτη, αλλά πρόσκληση υποβολής πρότασης από τον τελευταίο. Η σύμβαση συνομολογείται/συνάπτεται μόνο εάν ο Πελάτης λάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποδοχής της παραγγελίας του, σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 παράγραφος β) παρακάτω. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον Πελάτη μέχρι τη σύναψη της σύμβασης πώλησης μεταξύ του Πελάτη και της Cassandra είναι τα εξής:
α) Εφόσον έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2 ανωτέρω, κάθε Πελάτης μπορεί να πλοηγηθεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να επιλέξει το Προϊόν για το οποίο ενδιαφέρεται από τα προϊόντα που εμφανίζονται προς πώληση. Στη συνέχεια, μπορεί να το προσθέσει στο καλάθι αγορών του πατώντας το σχετικό κουμπί, «Προσθήκη στο καλάθι αγορών». Οι Πελάτες μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να βρουν λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών τους (π.χ. Προϊόντα που είχαν επιλεγεί για αγορά από τον Πελάτη σε προηγούμενα στάδια) και να ενημερωθούν σχετικά με το κόστος, καθώς και σχετικά με το κόστος αποστολής (προσωρινά δεδομένα). Οι Πελάτες μπορούν επίσης να τροποποιήσουν τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών τους διαγράφοντας μέρος ή όλο το περιεχόμενο ή αλλάζοντας τις επιλεγμένες ποσότητες.
β) Οι Πελάτες μπορούν να εξετάσουν τα προσωπικά στοιχεία (προσωπικά δεδομένα και διεύθυνση τιμολόγησης) που είχαν υποβάλει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού τους. Οι Πελάτες μπορούν να εισάγουν διαφορετικά δεδομένα κατά την πραγματοποίηση των αγορών τους (π.χ. διεύθυνση παράδοσης ή τιμολόγησης). Ωστόσο, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης), δεδομένου ότι η διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας και της ταυτότητάς τους μέσω αποδεικτικών εγγράφων κατά την παράδοση των Προϊόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των Προϊόντων, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εξάλλου, για τους ίδιους λόγους, δεν μπορούν να αποστέλλουν Προϊόντα σε πρόσωπο άλλο από εκείνο που δημιούργησε τον Λογαριασμό.
γ) Στη συνέχεια, οι Πελάτες θα ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο αποστολής του Προϊόντος και σχετικά με την προθεσμία παράδοσης των Προϊόντων (ανάλογα με τον τόπο παράδοσής τους). Οι Πελάτες μπορούν επίσης να υποβάλουν οποιοδήποτε σχόλιο επιθυμούν στην Cassandra.
δ) Στη συνέχεια, οι Πελάτες βλέπουν μια συνολική επισκόπηση της παραγγελίας τους, με βάση όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, στα σημεία α-γ) παραπάνω, και, εάν επιθυμούν να υποβάλουν την παραγγελία, θα πατήσουν το κουμπί «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Για την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει πρώτα να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο Άρθρο 1.3 παραπάνω. Ο Πελάτης υποβάλλει στην Cassandra πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης των Προϊόντων που επέλεξε.

3.4. α) Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πραγματοποίησης της παραγγελίας του Πελάτη, η Cassandra θα αποστείλει στον Πελάτη ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας ή η ειδοποίηση για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου ή μέσω SMS. Μέχρι ο Πελάτης να λάβει το μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας ή/και τη σχετική τηλεφωνική κλήση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση της παραγγελίας καλώντας στον αριθμό τηλεφώνου 800 088 03. Με το ανωτέρω μήνυμα, η Cassandra αποδέχεται την πρόταση σύμβασης που υπέβαλε ο Πελάτης και, ως εκ τούτου, η σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της Cassandra συνάπτεται μόνο όταν η Cassandra αποστείλει το μήνυμα με το οποίο επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται την προσφορά του Πελάτη.
β) Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείται ότι τα χρονικά όρια που ορίζονται στους παρόντες όρους αρχίζουν από την ημερομηνία αποστολής του παραπάνω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης παραγγελίας (Άρθρο 3.4 α), ανεξάρτητα από το πότε ο Πελάτης θα διαβάσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.5. Στη συνέχεια, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το Προϊόν παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί ο Πελάτης να ελέγξει την πρόοδο της παράδοσης της παραγγελίας του.
3.6. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την παραγγελία ή τους χρόνους παράδοσης, όπως ορίζεται παραπάνω, ο Πελάτης θα λάβει σχετικές πληροφορίες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς.

3.7. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας (Ηλεκτρονικό Κατάστημα), οι Πελάτες, αποδεχόμενοι τους όρους αυτούς, θα συναινέσουν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Cassandra, προκειμένου να λάβουν την προηγούμενη ανακοίνωση της Cassandra σχετικά με την παραγγελία τους και την πορεία της. Η Cassandra δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης λάβει ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας, λόγω σφάλματος ή μη ακρίβειας των στοιχείων επικοινωνίας που ο Πελάτης είχε δηλώσει στην Εταιρεία.

3.8. Κατά καιρούς, εφόσον δίδεται αυτή η δυνατότητα, μπορείτε να προβείτε και σε προ-παραγγελία Προϊόντων τα οποία θα παραδίδονται κατόπιν της επίσημης διάθεσής τους στην αγορά. Τα Προϊόντα αυτά όταν διατίθενται από το eshop φέρουν ειδική επισήμανση και συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με το κόστος τους και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσής τους. Στις προπαραγγελίες η πληρωμή είναι δυνατή μόνον με πιστωτική κάρτα και PayPal (εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο) μέσω του e-shop (και όχι με αντικαταβολή). Κατά τα λοιπά, η διαδικασία προ-παραγγελίας ολοκληρώνεται και εκπληρώνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε παραγγελία και αγορά από το e-shop, (εκτός αν προβλέπεται κάποιος ειδικότερος όρος ανά περίπτωση).
4. Τιμές προϊόντων

4.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι σε ευρώ, περιλαμβάνουν το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και είναι τελικές. Αυτό σημαίνει ότι ο Πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος για την πληρωμή κατά την παραλαβή και για την αποστολή των Προϊόντων. Η Cassandra μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επιβάλλει ανώτατα όρια χωρίς προειδοποίηση στον Πελάτη. Τα ανώτατα όρια μπορούν να αλλάξουν, και σε κάθε περίπτωση, ισχύει το όριο που παρουσιάζεται ως το μέγιστο όριο αγοράς για κάθε κωδικό προϊόντος στον Δικτυακό Τόπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Cassandra διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εμπορική πολιτική της όσον αφορά το κόστος παράδοσης και τις μεθόδους πληρωμής, ανά πάσα στιγμή, χωρίς κυρώσεις και χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας τον Πελάτη, ασφαλώς.

4.2. Η Cassandra, γενικά, διατηρεί το δικαίωμα, το οποίο γίνεται δεκτό από τον Πελάτη, να καθορίζει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τροποποιεί και να αλλάζει ή/και να αποσύρει προσφορές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση προς τον Πελάτη, ο οποίος θα ενημερώνεται για την τρέχουσα τιμή κάθε φορά από τη σχετική θέση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (και αυτή η τιμή θα ισχύει, φυσικά, για μελλοντικές αγορές). Παρά το γεγονός ότι η Cassandra διατηρεί τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα.
5. Τρόποι πληρωμής
Για την αγορά Προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η προβλεπόμενη μέθοδος πληρωμής είναι με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα όταν αυτή η επιλογή καθίσταται διαθέσιμη στον Δικτυακό Τόπο. Σε κάθε περίπτωση, η Cassandra διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη μέθοδο διακανονισμού πληρωμής και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση προς τους Πελάτες, οι οποίοι θα ενημερώνονται κάθε φορά για τις μεθόδους πληρωμής που ισχύουν, από τη σχετική θέση σχετικά με τις μεθόδους αυτές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, πριν από τη σύναψη κάθε συμφωνίας

Σε περίπτωση πληρωμής της τιμής με πιστωτική κάρτα, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που είναι αποδεκτές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την πιστωτική κάρτα ως μέθοδο πληρωμής, η διαδικασία θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί μέσω αναγνωρισμένης τράπεζας, προσφέροντας, όπως δηλώνεται από αυτήν, όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πληρωμής που υποβάλλονται από τον Πελάτη πραγματοποιείται μόνο από τον συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για τη σύναψη της πληρωμής. Για κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, την ευθύνη θα φέρει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η Cassandra δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των Πελατών. Η Cassandra μπορεί επίσης να απορρίψει την παραγγελία του Πελάτη ή να ακυρώσει την πώληση οποιαδήποτε στιγμή, εάν διαπιστωθεί ή υποπτευθεί ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα δεδομένα της κάρτας. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των δεδομένων της κάρτας του στο σύστημα πληρωμών.

6. Λεπτομέρειες παράδοσης

6.1. Τα Προϊόντα που αγοράζονται από τον Πελάτη μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα παραδίδονται από εταιρεία ταχυμεταφορών, ανεξάρτητα από το συνολικό βάρος ή τον όγκο των Προϊόντων που αγοράζονται. Η Cassandra διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική παράδοσης προϊόντων ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τον Πελάτη πριν από τη σύναψη κάθε σύμβασης και μόνο για μελλοντικές συμβάσεις.

6.2.Τα Προϊόντα μπορούν να παραδίδονται μόνο εντός της Κύπρου, στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, καθώς δεν είναι δυνατή η παράδοση Προϊόντων στο εξωτερικό ή στις περιοχές που δεν υπόκεινται στον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας.

6.3. Ο πελάτης δεν πληρώνει για το κόστος παράδοσης. Η Cassandra διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις και τους όρους παράδοσης των Προϊόντων, ακόμη και με την προσθήκη τελών παράδοσης, ενημερώνοντας τον Πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης και μόνο για μελλοντικές συμβάσεις.

6.4. Μετά την παράδοση του προϊόντος στην εταιρεία ταχυμεταφορών από την Cassandra, η αποστολή του προϊόντος θα προγραμματιστεί και το Προϊόν θα αποσταλεί εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών, ανάλογα με τη διεύθυνση παράδοσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων μπορεί να αλλάξει. Στην περίπτωση αυτή, η Cassandra καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επικοινωνήσει με τον Πελάτη, προκειμένου να του δώσει τις σχετικές πληροφορίες.

6.5. Η Cassandra δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών εμφανιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών, αλλά δεν κατορθώσει να παραδώσει το προϊόν, λόγω απουσίας του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών θα αφήσει ειδοποίηση αποστολής στην αναφερόμενη διεύθυνση παράδοσης και ο Πελάτης θα ενημερωθεί (τηλεφωνικώς ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Cassandra σχετικά με την μη ολοκληρωμένη εκτέλεση της παραγγελίας.

6.6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως για την παράδοση των προϊόντων και να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, τα οποία να αποδεικνύουν ότι η ταυτότητα του Πελάτη είναι η ίδια με το άτομο που διατηρεί Λογαριασμό (όπως ορίζεται στο Άρθρο 2), καθώς και με την ηλικία του Πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία ταχυμεταφορών, ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της Cassandra, μπορεί να αρνηθεί την παράδοση του Προϊόντος, το οποίο θα επιστραφεί στην Cassandra και η σύμβαση πώλησης θα ακυρωθεί αυτόματα ex tunc, δεδομένου ότι η ταυτοποίηση και η επαλήθευση της ηλικίας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση του Προϊόντος, χωρίς τη διαπίστωση των οποίων η πώληση δεν θα είχε ποτέ ολοκληρωθεί (νομική βάση συναλλαγής).

6.7. Απαλλαγή της Cassandra από την ευθύνη της όσον αφορά τους διακανονισμούς παράδοσης.
Η Cassandra δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθή και έγκαιρη παράδοση των Προϊόντων στον αγοραστή, όταν η παράδοση πραγματοποιείται από εταιρεία ταχυμεταφορών (οπότε ενδέχεται να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς το χρόνο παράδοσης).

6.8. Εάν απαιτείται η παράδοση να πραγματοποιηθεί έως ή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η Cassandra τονίζει στους Πελάτες της ότι πρέπει να το αναφέρουν αυτό στο χώρο όπου ο Πελάτης μπορεί να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την παραγγελία του (Άρθρο 3.3 γ) ανωτέρω). Ωστόσο, η Cassandra δεν υποχρεούται να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν αποτελεί απόδειξη αποδοχής της αίτησης.

6.9. Η Cassandra διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω ρυθμίσεων παράδοσης, ανά πάσα στιγμή, χωρίς κυρώσεις και χωρίς προειδοποίηση, γνωστοποιώντας στον Πελάτη την ημερομηνία της παραγγελίας (η οποία θα ισχύει για μελλοντικές συμφωνίες). Εξυπακούεται ότι η Cassandra διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ανά πάσα στιγμή την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται.

7. Υπαναχώρηση (αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του καταναλωτή)

7.1. Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης
α) Δεδομένου ότι ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο που ενεργεί (μόνο) ως καταναλωτής, μπορεί να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση χωρίς να δώσει καμία εξήγηση, με την επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 7.3 παρακάτω, δηλώνοντάς το στην Cassandra εντός 14 ημερών
- από τη στιγμή που ο πελάτης οριστικοποιήσει την παραγγελία και, ως εκ τούτου, λάβει το τιμολόγιο, ή
- σε περίπτωση σύμβασης που αφορά μια σειρά προϊόντων που παραγγέλθηκαν από τον καταναλωτή σε μία μόνο παραγγελία και πρέπει, ωστόσο, να παραδοθούν ξεχωριστά: από τη στιγμή που ο πελάτης οριστικοποιήσει την παραγγελία και, ως εκ τούτου, λάβει το τιμολόγιο.
Προκειμένου οι Πελάτες να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα ενημερώσουν την Cassandra με κάθε εύλογο μέσο για την απόφασή τους να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών, με σαφή δήλωση υπαναχώρησης, και (ενδεικτικά) ως εξής:
- με επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών
- τηλεφωνικά στο 800 088 03 - με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact.cy@iqos.com
- συμπληρώνοντας το υπόδειγμα υπαναχώρησης σε αυτόν τον σύνδεσμo

Εάν η δήλωση υπαναχώρησης αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Cassandra θα προωθήσει στον Πελάτη μια επιβεβαίωση παραλαβής της υπαναχώρησης του Πελάτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο, ο καταναλωτής φέρει την υποχρέωση να αποδείξει την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
Για να τηρήσει ο Πελάτης την προθεσμία υπαναχώρησης και για να είναι νόμιμη η άσκησή της, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Cassandra, σύμφωνα με τα παραπάνω, εντός 14 ημερών και να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση προς τον προμηθευτή σχετικά με την άσκηση υπαναχώρησης, στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια κατάσταση που παρελήφθη.

7.2. Πρόσθετο Δικαίωμα Επιστροφής Προϊόντων
Η Cassandra, εκτός από το παραπάνω νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, θα αποδεχθεί την επιστροφή ενός προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι το Προϊόν επιστρέφεται εντός 14 ημερών από τη στιγμή που ο πελάτης οριστικοποιήσει την παραγγελία και, ως εκ τούτου, λάβει το τιμολόγιο.
Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει δεκτή η επιστροφή σύμφωνα με τα παραπάνω, αρκεί η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου να είναι εντός της προθεσμίας των 14 ημερών.
Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός αποτελεί δικαίωμα επιπρόσθετο στο νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης που παρέχεται από την Cassandra στον Πελάτη, με δική της πρωτοβουλία, και, ως εκ τούτου, μπορεί να την τροποποιήσει ή/και να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον, αυτός ο όρος αποτελεί πολιτική της Cassandra που μπορεί να τροποποιηθεί ή/και να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση προς τον Πελάτη.

7.3. Υποχρεώσεις του Πελάτη για την επιστροφή του Προϊόντος, στο πλαίσιο της υπαναχώρησης ή του πρόσθετου δικαιώματος επιστροφής.
α) Ο Πελάτης πρέπει να επισκεφθεί ένα κατάστημα IQOS, εντός της προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω.
β) Ο Πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων που προκύπτει από το χειρισμό των προϊόντων με τρόπο που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των Προϊόντων που αγοράζει ο Πελάτης, ο τελευταίος πρέπει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα επιτρεπόταν στον Πελάτη να το πράξει σε ένα κατάστημα, και όχι περισσότερο από αυτό.
γ) Για να γίνει αποδεκτή μια επιστροφή, το Προϊόν που αποστέλλεται από τον Πελάτη για να παραδοθεί από την Cassandra πρέπει (σωρευτικά):
 • να είναι στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την παραλαβή του,
 • εάν η αρχική του συσκευασία έχει ανοιχτεί, πρέπει να είναι άθικτη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστραφεί μαζί με το Προϊόν,
 • να είναι γεμάτο,
 • να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν. Σε περίπτωση που το Προϊόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφά του, η Cassandra δεν θα μπορεί να ταυτοποιήσει το προϊόν με συγκεκριμένη παραγγελία.
 • δ) Ένα εξατομικευμένο προϊόν (π.χ. τα αρχικά αναγράφονται σε εμφανές σημείο, η βάση IQOS περιέχει διαφορετικό καπάκι από το αρχικό καπάκι της συσκευασίας κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να επιστραφεί για λόγους υπαναχώρησης ή πρόσθετου δικαιώματος επιστροφής.
  ε) Επίσης, επιτρέπεται η επιστροφή του HEETS
  7.4. Συνέπειες υπαναχώρησης ή/και πρόσθετου δικαιώματος επιστροφής – Επιστροφή χρημάτων

  Εάν ο Πελάτης καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση βάσει του Άρθρου 7.1 ή επιστρέψει το Προϊόν βάσει του πρόσθετου δικαιώματος επιστροφής σύμφωνα με το Άρθρο 8.2. (και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 8.3. δ), η Cassandra θα επιστρέψει στον Πελάτη όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν (με την επιφύλαξη τυχόν απομείωσης αξίας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
  Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα Προϊόντα και επιστραφεί μόνο μέρος της ή μόνο ένα μέρος της πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7.3. δ), εννοείται ότι τα χρήματα που επιστρέφονται θα αντιστοιχούν κατά το δέον στο μέρος των Προϊόντων που επιστράφηκαν.
  β) Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι η Cassandra θα επιστρέψει τα χρήματα με μετρητά.

  8. Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων χαρακτηριστικών

  8.1. Η Cassandra θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να παραδώσει στον Πελάτη το Προϊόν που παρήγγειλε ο Πελάτης, το οποίο θα φέρει τα συμφωνηθέντα χαρακτηριστικά και θα είναι χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Ωστόσο, στην απίθανη περίπτωση που ο Πελάτης λάβει ένα προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (εκτός από την περίπτωση αδικαιολόγητης υπαναχώρησης, βλέπε παραπάνω Άρθρο 8 που ισχύει, εφόσον αφορά έναν καταναλωτή και είναι εντός της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω), ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Cassandra στον αριθμό τηλεφώνου 800 088 03 ή να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact.cy@iqos.com, προκειμένου να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα.

  8.2. Εάν πρόκειται όντως για ελαττωματικό προϊόν ή για προϊόν που δεν έχει τα συμφωνηθέντα χαρακτηριστικά και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης ειδοποιήσει την Cassandra εντός της προθεσμίας που ορίζει η εγγύηση ή/και ο νόμος, τότε, στην περίπτωση αυτή, η Cassandra θα συμφωνήσει με τον Πελάτη για τρόπο με τον οποίο μπορεί να διορθωθεί ή ίσως να αντικατασταθεί από άλλο προϊόν, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογα έξοδα. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης της Cassandra για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένου χαρακτηριστικού, ο Πελάτης, εκτός από το ανωτέρω δικαίωμα, έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει μείωση της τιμής ή να καταγγείλει τη σύμβαση, εκτός εάν είναι ένα μικρό πραγματικό ελάττωμα.

  9. Εγγυήσεις

  9.1. Τα Προϊόντα καλύπτονται από νόμιμη εγγύηση, η οποία αποτελεί υποχρέωση για την Cassandra.

  9.2. Εκτός από τη νόμιμη εγγύηση, η Cassandra έχει το δικαίωμα να προσφέρει εμπορική εγγύηση, κατά την απόλυτη κρίση της.

  9.3. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια ισχύος οποιασδήποτε εγγύησης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την Cassandra, ο Πελάτης πρέπει να προσκομίσει την απόδειξη αγοράς του προϊόντος. Διαφορετικά, η εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί. Σημειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του Προϊόντος.

  9.4. Διευκρινίζεται ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, το USB stick, το εργαλείο καθαρισμού IQOS, τα στικάκια καθαρισμού IQOS, και τα καλύμματα IQOS καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους.

  10. Υπηρεσίες υποστήριξης Πελατών μετά την πώληση

  Η PHILIP MORRIS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη ικανοποίηση του Πελάτη. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τα Προϊόντα μετά την πώλησή τους, ο Πελάτης μπορεί να καλέσει στον αριθμό τηλεφώνου 800 088 03, που λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09.00 - 21.00 και Σάββατο 10:00-18:00.

  11. Περιορισμός ευθύνης της PHILIP MORRIS

  11.1. Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία απαίτηση ή άλλη εγγύηση για την ακρίβεια ή την καταλληλότητά του για τη χρήση ή τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα πωλούμενα προϊόντα. Έτσι, η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του επισκέπτη. Πέραν των όσων αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία υποχρέωση και εγγύηση που δεν έχει αναλάβει ρητά η ίδια.
  11.2. Ευθύνη από την Πώληση:

  Η Cassandra φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση της πώλησης και όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και στον νόμο για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και την προστασία του καταναλωτή. Δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους ή για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή τη φήμη του αγοραστή ή για το κόστος παροχής των υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμφωνίες πώλησης που συνάπτονται σε αυτό το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή από τη χρήση, αστοχία χρήσης ή λειτουργία ή ατέλειες αυτού του Δικτυακού Τόπου. Επίσης, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης δικαιούται επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που δόθηκε έγκαιρα από την Cassandra.

  11.3. Η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που περιλαμβάνει άρνηση παροχής υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο υλικό ιδιοκτησίας σας, λόγω της χρήσης αυτού του Δικτυακού Τόπου ή λήψη οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο ή σε οποιονδήποτε Δικτυακό Τόπο που σχετίζεται με αυτόν.

  11.4. Η PHILIP MORRIS και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των τεχνολογικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούν τακτικά από τους ίδιους, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να εκτελούνται ομαλά και αδιάλειπτα και να διατηρείται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειάς τους. Ωστόσο, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, ανασταλεί η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή καταστεί δύσκολη ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/και εάν, παρά τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται, ανιχνευθούν και μεταφερθούν στους τερματικούς σταθμούς των χρηστών/επισκεπτών, ιοί ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό ή εάν μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη παρέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθιστώντας τη χρήση του δύσκολη ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία του ή υποκλέπτοντας λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για λόγους πέραν του ελέγχου της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτες περιστάσεις.

  11.5. Η PHILIP MORRIS ασκεί τη δέουσα επιμέλεια, έτσι ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και τυχόν βίντεο που δημοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων, στο μέτρο του δυνατού. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο ενδέχεται να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρώμα και συνολική εικόνα των Προϊόντων που πωλούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η PHILIP MORRIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του Προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα. Η PHILIP MORRIS δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου σχετικά οποιαδήποτε Προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και του περιεχομένου τρίτων, στου οποίο προωθείται ο Πελάτης μέσω υπερσυνδέσμων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στο οποίο παρέχει πρόσβαση το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

  11.6. Ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη ζημία (εκτός της πώλησης): Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για οποιαδήποτε άλλη ζημιά υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της πλοήγησης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η PHILIP MORRIS αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν παρεπόμενες, πιθανές και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, της απώλειας δεδομένων, της αναστολής δραστηριότητας, της ζημίας στη φήμη ή το όνομα ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως της φύσης της, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση των Δικτυακών Τόπων ή/και των Εφαρμογών της ή του περιεχομένου τους, ή από την αδυναμία χρήσης των Δικτυακών Τόπων/Εφαρμογών, την αδυναμία συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδικασία ή προσφορά, ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε είδους ή προϊόντος που σχετίζεται με τους Δικτυακούς Τόπους και τις Εφαρμογές του, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω ζημιές θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή εάν προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, τη διεξαγωγή της αγοράς, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, λόγω αδικοπραξίας ή αμέλειας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή με άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, ωστόσο, και υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε ζημία οφείλεται στην αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της PHILIP MORRIS, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνο για την κάλυψη κάθε πραγματικής ζημίας που προκλήθηκε στο μέρος, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται και σχετίζεται άμεσα με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία, και την αθέμιτη πράξη ή παράλειψη. Σε περίπτωση αμέλειας, κάθε ζημία περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000). Συνεπώς, ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτοί από τον Πελάτη του Δικτυακού Τόπου στο σύνολό τους ως έγκυροι και συνεπείς με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές πρακτικές.

  11.7. Ο Πελάτης χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται με δική του πρωτοβουλία και με δική του αποκλειστική ευθύνη, έχοντας πλήρη γνώση του γεγονότος ότι ο Δικτυακός Τόπος περιέχει προϊόντα καπνού. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να αποκαταστήσει την PHILIP MORRIS, τις εταιρείες του Διεθνούς Ομίλου Philip Morris, τους διευθυντές, τους αξιωματούχους, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους, τους εκπροσώπους και τους συνεργάτες τους για οποιαδήποτε και έναντι κάθε αξίωσης τρίτων, ευθύνης, ζημιάς ή/και των εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ή σε περίπτωση αθέμιτης, παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του Δικτυακού Τόπου από τον Χρήστη ή ως αποτέλεσμα της αθέμιτης παραβίασης εκ μέρους του Χρήστη οποιουδήποτε από τους Όρους Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την PHILIP MORRIS στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com, εάν ο Χρήστης έχει επίγνωση ή εάν έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι ο Δικτυακός Τόπος έχει χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο παράνομο ή αντισυμβατικό από τον Χρήστη (ακόμη και λόγω αμέλειας του Χρήστη) ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, έτσι ώστε η PHILIP MORRIS να είναι σε θέση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών.

  12. Άδεια πρόσβασης, πρόσβαση και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

  12.1. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα απευθύνεται σε Πελάτες που έχουν αποκτήσει Λογαριασμό Χρήστη και πληρούν σωρευτικά τις απαιτήσεις του Άρθρου 1.1. παραπάνω. Στον Πελάτη παρέχεται μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, για τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια για την ανάληψη ή την τροποποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, πράγμα που μπορεί να επιτραπεί μόνο με την έγγραφη άδεια της Cassandra. Η άδεια πρόσβασης που χορηγείται στον Πελάτη δεν επιτρέπει τη μεταπώληση ή την εμπορική χρήση, την αναπαραγωγή, τη δημιουργία αντιγράφων, την αντιγραφή, τη μετάδοση, την κοινοποίηση, την εμπορική χρήση, την τροποποίηση ή την εκχώρηση άδειας, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την εκμετάλλευση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε απόδειξη ή αντιγραφή των στοιχείων του λογαριασμού εις όφελος ενός εμπόρου, ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξαγωγής δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευση του Ηλεκτρονικού καταστήματος και του περιεχομένου του για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, όλες οι εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

  12.2. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και ότι απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ζημία στη φήμη της Cassandra ή από οποιαδήποτε παράνομη εκμετάλλευσή της. Απαγορεύεται επίσης στον Πελάτη να δημιουργήσει οποιονδήποτε σύνδεσμο που υπονοεί οποιοδήποτε είδος σχέσης του Πελάτη ή τρίτου με την Cassandra, ή έγκριση ή υποστήριξη από την Cassandra, όταν δεν υπάρχει. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε πλαίσιο σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο και, σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται στον Πελάτη να δημιουργήσει συνδέσμους προς οποιοδήποτε μέρος αυτού του Δικτυακού Τόπου, εκτός από την αρχική σελίδα. Η Cassandra διατηρεί το δικαίωμά της να καταργήσει την άδεια σύνδεσης χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς κυρώσεις και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη.

  12.3. Οι Πελάτες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν πλαίσια ή τεχνικές πλαισίων για την πλαισίωση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων πληροφοριών αποκλειστικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του Δικτυακού Τόπου της PHILIP MORRIS καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών της και των εταιρειών του Ομίλου Philip Morris, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους. Οι Πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν «μετα-ετικέτες» ή άλλο «κρυφό κείμενο» που βασίζεται σε εμπορικές ονομασίες ή εμπορικά σήματα της PHILIP MORRIS ή των συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου Philip Morris, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που χορηγείται από τη PHILIP MORRIS παύει να ισχύει.

  12.4. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου του (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα κ.λπ.). Απαγορεύεται η διάδοση ή η διευκόλυνση των ποινικών αδικημάτων με οποιονδήποτε τρόπο, η μετάδοση ιών, δούρειων ίππων, σκουληκιών, λογικών βομβών, και κάθε ενέργεια, γενικά, που μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι Χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις απορρήτου, ενώ πρέπει να απέχουν από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο τρόπο.

  12.5. Επιπλέον, ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να καταστρέψει δεδομένα, να προκαλέσει δυσαρέσκεια σε άλλους Χρήστες, να παραβιάσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας άλλων ατόμων, να στείλει αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, γνωστό ως «spam» ή να προσπαθήσει να επηρεάσει την απόδοση ή τη λειτουργικότητα οποιωνδήποτε λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή λειτουργιών στις οποίες ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Πελάτης που ενεργεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα διάταξη μπορεί να είναι υπεύθυνος για ποινικό αδίκημα. Η Cassandra ενημερώνει τους Πελάτες της ότι θα γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που ενδέχεται να προκύψει. Επίσης, θα γνωστοποιήσει στις Αρχές τυχόν δεδομένα που θα της ζητηθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

  12.6. Ο Πελάτης χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του. Η σύνδεση του Πελάτη με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα πραγματοποιείται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, με τα μέσα του Πελάτη και μέσω εταιρειών και παρόχων που επιλέγει ο Πελάτης.

  12.7. Αυτό το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να συνδεθεί μέσω υπερσυνδέσμων με άλλους Δικτυακούς Τόπους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την Cassandra, και των οποίων το περιεχόμενο δεν ελέγχεται από αυτήν («Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι»). Συνεπώς, η Cassandra δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους είναι σωστό, νόμιμο, πλήρες, επικαιροποιημένο, αληθές, ακριβές ή καλής ποιότητας και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή επ’ ευκαιρία της χρήσης του, ή ως αποτέλεσμα ή επ’ ευκαιρία της πώλησης Προϊόντων μέσω αυτού. Ομοίως, η Cassandra δεν μπορεί να ελέγξει τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από τους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Όταν ο Πελάτης χρησιμοποιεί τους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους, εφαρμόζονται αναλόγως οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, καθώς και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων κάθε δικτυακού τόπου. Όσον αφορά οποιοδήποτε ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει, ενδεικτικά, σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη χρήση ενός Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου, ο Χρήστης καλείται να απευθυνθεί απευθείας στον κάτοχο ή στον διαχειριστή κάθε Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου. Η Cassandra σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων στους οποίους προωθείται ο Χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων.

  13. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και Εμπορικά Σήματα

  13.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού και επί του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ανήκουν είτε στην PHILIP MORRIS είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε στους νόμιμους δικαιούχους, και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Πελάτης δεν έχει άδεια ούτε συγκατάθεση για τη χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ή των εμπορικών σημάτων που ανήκουν σε τρίτα μέρη-νομικά πρόσωπα (κατασκευαστές των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από την PHILIP MORRIS). Επιπλέον, όλες οι εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

  13.2. Η εμφάνιση και η προβολή του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να προβάλει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, η διαχείριση, η πώληση, η διανομή, η αντιγραφή εν όλω ή εν μέρει, η μεταφορά, η τροποποίηση, η αποθήκευση, η αναδημοσίευση, η μεταβολή ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η δημιουργία αντιγράφων σε οποιαδήποτε μορφή ή η εκμετάλλευση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου που εμφανίζεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της PHILIP MORRIS. Επίσης, οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν, να μεταφράσουν, να αποσυνθέσουν, να ανακατασκευάσουν ή να δημιουργήσουν παράγωγα έργα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης που παρέχεται από την PHILIP MORRIS ή τους δικαιοπαρόχους της.

  13.3. Οι Πελάτες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν πλαίσια ή τεχνικές πλαισίων για την πλαισίωση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων πληροφοριών αποκλειστικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των συνδεδεμένων εταιρειών της, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της PHILIP MORRIS. Οι Πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν «μετα-ετικέτες» ή άλλο «κρυφό κείμενο» που βασίζεται σε εμπορικές ονομασίες ή εμπορικά σήματα της PHILIP MORRIS ή των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή της. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιήσει μέρη του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, χωρίς τη έγγραφη συγκατάθεση της PHILIP MORRIS. Επιπλέον, ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εργαλεία εξαγωγής δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, με σκοπό την εξαγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου (είτε μια φορά είτε πολλές φορές) ή να επαναχρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ουσιαστικό μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

  14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
  Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Πελάτης και η Cassandra, με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, συμφωνούν να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λευκωσίας, στην Κύπρο.

  15. Τελικές διατάξεις

  15.1. Οι παραπάνω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συλλογικά τα μέρη (Cassandra και Πελάτες) και αποτελούν, στο σύνολό τους, το σύνολο της συμβατικής συνεννόησης των μερών και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων και των τρεχουσών συμβάσεων μεταξύ του Πελάτη και της Cassandra. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της Cassandra αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας και δεν πρέπει να τροποποιηθούν χωρίς ρητή συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ της Cassandra και του Πελάτη).

  15.2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης κριθεί άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων που περιέχονται στο παρόν δεν θα επηρεαστεί με κανέναν τρόπο ούτε και θα ακυρωθεί. Ο όρος θα ερμηνεύεται αναλόγως. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται με τρόπο που να προσεγγίζει την αρχική έννοια του όρου/δευτερεύοντος όρου στο μεγαλύτερο βαθμό, σύμφωνα με τον νόμο.

  15.3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση από τα μέρη ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν συνεπάγεται την αποδυνάμωση ή την παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή, σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την εύλογη κρίση του κατόχου του.

  15.4. Οι κεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς και δεν επηρεάζουν την έννοια ούτε την ερμηνεία τους.

  15.5. Εναλλακτική επίλυση διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Νόμου 85(I)/2017, υπάρχει πλέον πρόβλεψη για την επιλογή της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για καταναλωτικές διαφορές, με τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλαδή φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί με επαγγελματική ιδιότητα) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με μια αγορά που έγινε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Cassandra, ο Πελάτης μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ΕΕΔ μέσω της ενιαίας πλατφόρμας της ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.consumer.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/9928C44FD27EF38AC2257F16002A4A78?OpenDocument a>


  ΜΕΡΟΣ Γ:ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  1. Γενικά
  Εξυπηρέτηση Πελατών
  1.1. Η PHILIP MORRIS CYPRUS LTD με εγγεγραμμένο γραφείο τη Λεωφόρο John Kennedy 23, Globe House, 2ος όροφος, T.K 1075, Λευκωσία, Κύπρος και αριθμό εγγραφής ΗΕ 420512 («PM Cyprus») στο πλαίσιο της υποχρέωσης της να διαθέτει μηχανισμούς για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών/πελατών της και για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί της μέσω των καναλιών επικοινωνίας της.

  1.2. Τα κανάλια επικοινωνίας πλαισιώνονται από εκπροσώπους της εξυπηρέτησης πελατών IQOS κατά τις ώρες εξυπηρέτησης πελατών (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ και Σάββατο από τις 10:00 το πρωί έως 18:00 το απόγευμα) με σκοπό την ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας σε σχέση με το IQOS και των συναφών με αυτό προϊόντων, νοουμένου ότι είστε καπνιστής άνω των 18 ετών και διαμένετε στην Κύπρο («Χρήστης»). Τονίζεται ότι η PM Cyprus λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων για να επιβεβαιώσει ότι εμπίπτετε στον ορισμό του Χρήστη.

  Κανάλια επικοινωνίας
  1.3. Ο όρος «κανάλια επικοινωνίας» περιλαμβάνει την επικοινωνία με τη σελίδα της PM Cyprus στο Facebook (IQOS Cyprus), Live Chat μέσω του IQOS.com και μέσω Viber στο IQOS Support Cyprus ή από οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (σελίδα / λογαριασμό / προφίλ ) στο οποίο η PM Cyprus διατηρεί λογαριασμό.

  1.4. H επικοινωνία με την PM Cyprus μέσω των καναλιών επικοινωνίας, διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεχτικά και τους οποίους θα πρέπει να αποδεχτείτε προτού χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ως ορίζεται στο άρθρο 2 πιο κάτω.

  Άλλοι τρόποι επικοινωνίας
  1.5. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε βοήθεια μέσω των διάφορων καναλιών εξυπηρέτησης πελατών του IQOS: ήτοι τηλεφωνικά στο Call Center 8000 88 03 χωρίς χρέωση, από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ και Σάββατο από τις 10:00 το πρωί έως 18:00 το απόγευμα, με αποστολή email στο contact.cy@iqos.com, ή/και στα καταστήματα IQOS ή επικοινωνώντας με τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.

  2. Η Υπηρεσία

  2.1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω αποστολής μηνύματος προς την PM Cyprus μέσω των καναλιών επικοινωνίας. Η απάντηση που θα λάβετε από την PM Cyprus θα γίνεται πάντοτε υπό την μορφή προσωπικής επικοινωνίας μαζί σας καθότι ο σκοπός είναι η εξυπηρέτησή σας προσωπικά («Υπηρεσία»).

  2.2. Η επικοινωνία διεξάγεται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα ανάλογα με την προτίμηση σας και απευθύνεται μόνον σε Χρήστες.

  2.3. Τονίζεται ότι η επικοινωνία λαμβάνει χώρα μόνο έπειτα από τη δική σας πρωτοβουλία επικοινωνία με την PM Cyprus και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται με πρωτοβουλία της PM Cyprus.

  2.4. Η Υπηρεσία λειτουργεί από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ και Σάββατο από τις 10:00 το πρωί έως 18:00 το απόγευμα.

  2.5. Η PM Cyprus θα καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο άμεση απόκριση στα αιτήματα επικοινωνίας σας. Ενδέχεται ανά περίπτωση να απαιτηθεί ορισμένος χρόνος αναμονής ή/και να σας ενημερώσουμε ότι θα επανέλθουμε με περαιτέρω στοιχεία σε επόμενη επικοινωνία μας μαζί σας.

  2.6. Η PM Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα ή επικοινωνία είναι κατά την κρίση της αντιτίθεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή είναι παράνομο ή προσβλητικό (ενδεικτικά υβριστικό, συκοφαντικό κλπ) ή δεν αφορά θέματα ενημέρωσης και υποστήριξης σας σχετικά με τα προϊόντα. Ως προϊόντα ορίζονται τα νέα προϊόντα καπνού ή/και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού ή/και ηλεκτρονικά τσιγάρα ή/και άλλα προϊόντα της Philip Morris International τα οποία εισάγονται και διανέμονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τους συνεργάτες ή/και αντιπροσώπους της PM Cyprus ή/και της Philip Morris International (εφεξής «Προϊόντα»).

  2.7. Η PM Cyprus δεν παρέχει καμία εγγύηση προς τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, την οποία μπορεί να μεταβάλει ή/και ακυρώσει κατά την απόλυτη κρίση της και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται να προκύψει σε Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή την καθυστέρηση ή παράλειψη ανταπόκρισης.

  2.8. Η PM Cyprus δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή καταργηθούν οι σελίδες / λογαριασμοί / προφίλ που τηρεί σε αυτά ή σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οποιοδήποτε λόγο, καθιστώντας έτσι την ανταπόκριση στο αίτημα επικοινωνίας ενός Χρήστη αδύνατη.

  3. Οι Χρήστες

  3.1. Η PM Cyprus απευθύνει την Υπηρεσία αποκλειστικά στους Χρήστες, δηλαδή, ενήλικους καπνιστές άνω των 18 ετών που διαμένουν στην Κύπρο.

  3.2. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης των νομικών της υποχρεώσεων, η PM Cyprus λαμβάνει μέτρα για να επιβεβαιώσει κατά πόσο εμπίπτετε στον όρο του Χρήστη. Για παράδειγμα:

  (α) Σε περίπτωση η PM Cyprus λάβει επικοινωνία από μέσο κοινωνικής δικτύωσης και το άτομο το οποίο απέστειλε την επικοινωνία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρονολογία γέννησης που τον καθιστά ανήλικο θα αποκλείεται από τη χρήση της Υπηρεσίας.
  (β) Κατά την πρώτη επικοινωνία με την PM Cyprus, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι είστε ενήλικος χρήστης καπνικών προϊόντων και διανέμετε στην Κύπρο.

  3.3. Σε περίπτωση επικοινωνίας από μέσο κοινωνικής κάθε Χρήστης έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια της παροχής της Υπηρεσίας:
  (α) να διατηρεί ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα, τα στοιχεία λογαριασμού του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί.
  (β) να προστατεύει τον κωδικό πρόσβασης του και μην επιτρέπει την είσοδό τρίτων στο λογαριασμό που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.

  4. Αποκλειστικός σκοπός επικοινωνίας – Σημαντική Νομική Σημείωση

  4.1. Η οποιαδήποτε επικοινωνία μας μαζί σας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε συνέχεια δικής σας επικοινωνίας / αιτήματος για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και θα αποτελεί εστιασμένη επικοινωνία μαζί σας αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς αυτούς.

  4.2.Οι πληροφορίες που θα λαμβάνετε από την επικοινωνία σας με την PM Cyprus και στο πλαίσιο της παροχής της Υπηρεσίας, δεν αποτελούν (και δεν προτίθενται να αποτελέσουν) υπόδειξη ή προτροπή για αγορά προϊόντος, ούτε συμβουλές για θέματα υγείας ή άλλως πως.

  4.3. Αποκλειστικός σκοπός της συγκεκριμένης επικοινωνίας και της παροχής της Υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση Χρηστών, η καθοδήγησή σας για θέματα ασφάλειας και χρήσης των Προϊόντων (σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις), η υποστήριξή σας μετά την πώληση (after sales) για οποιοδήποτε θέμα εμπορικής φύσεως συμπεριλαμβανομένης και της εγγύησης και η διαχείριση τυχόν σχετικών παραπόνων.

  4.4. Τα κανάλια επικοινωνίας παρέχονται «ως έχει» και η PM Cyprus δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους, σχετικά με αυτά.

  5. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της PM Cyprus από τρίτους

  5.1. Είστε οι ίδιοι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων που αναρτάτε, όπου αυτές επιτρέπονται, και των ερωτημάτων/σχολίων που κάνετε, και οφείλετε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

  5.2. Επισημαίνεται ότι η PM Cyprus δεν ελέγχει, δεν επηρεάζει και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αναρτήσεις/ δημοσιεύσεις των Χρηστών ή τρίτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί. Κάθε Χρήστης ή τρίτος ο οποίος λαμβάνει γνώση των σχολίων αυτών, αξιολογεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνουν και κάνει χρήση αυτών με αποκλειστική του ευθύνη καθώς ουδεμία ευθύνη φέρει η PM Cyprus σε σχέση με την αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των σχολίων των Χρηστών ή τρίτων.

  5.3. Η PM Cyprus δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται να προκύψει σε Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή τη λήψη υπόψη σχολίων από Χρήστη που βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα / λογαριασμό / προφίλ / ομάδα ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην PM Cyprus εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που έχει αναρτήσει ή δημοσιεύσει.

  5.4. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι αναρτήσεις / δημοσιεύσεις των Χρηστών ή τρίτων δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της Philip Morris International ή της PM Cyprus.

  5.5. Επιπλέον, η PMI Cyprus δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν περιεχόμενο ή συνδέσμους που μοιράζονται οι Χρήστες ή τρίτοι. Έκαστος Χρήστης οφείλει να απέχει ή/και να λαμβάνει εύλογα μέτρα για την μη διάδοση δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της PM Cyprus. Επισημαίνεται ότι η PM Cyprus δεν δύναται τεχνικά και οργανωτικά να περιορίσει ή/και ελέγξει πλήρως την τέτοιου είδους διάδοση, αναμετάδοση πληροφοριών προς τρίτους που πραγματοποιείται από τους Xρήστες ή/και από τα ίδια τα συστήματα των μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εναπόκειται σε κάθε Χρήστη η υποχρέωση, σε περίπτωση που κατά παράβαση των ανωτέρω προβεί σε διάδοση αυτών να βεβαιωθεί ότι τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτό είναι ενήλικοι χρήστες των Προϊόντων.

  5.6. Η PM Cyprus έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αφαιρέσει οποτεδήποτε κατά την κρίση της οποιαδήποτε δημοσίευση/σχόλιο περιέχει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): παραβίαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, υβριστικό, δυσφημιστικό, ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, επιβλαβές υλικό, παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων τρίτων, spam, συνδέσμους ‘’δολώματα’’ ή αρχεία που περιέχουν ιούς που θα μπορούσαν να βλάψουν τη λειτουργία συσκευών, επιθέσεις σε συγκεκριμένες ομάδες ή οποιεσδήποτε παρατηρήσεις που αποσκοπούν στην παρενόχληση, απειλή ή κατάχρηση ενός ατόμου, εμπορικές προτάσεις ή προώθηση προϊόντων ανταγωνιστικών των Προϊόντων, διαφήμιση ή προώθηση καπνικών προϊόντων.

  5.7. Η PM Cyprus διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε σελίδες / προφίλ / ομάδες και περιεχόμενο που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και να διαγράψει οποιοδήποτε άτομο για το οποίο περιέλθει στην αντίληψή της είτε από την ίδια είτε κατόπιν καταγγελίας τρίτου (Notice and Take Down Process) ότι προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες.

  5. 6. Αναρτήσεις περιεχομένου από την PM Cyprus στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της

  6.1. Η PM Cyprus ενδέχεται ανά καιρούς να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της περιεχόμενο σχετικά με νέα και πληροφορίες που την αφορούν και ειδικότερα σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της PM Cyprus, τις δημόσιες σχέσεις, την ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές συνεργασίες, αποτελέσματα ερευνών και στατιστικών στοιχείων κλπ.

  6.2. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για απλή ενημέρωσή σας και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως εξειδικευμένες συμβουλές ή προτροπή προς αγορά συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς το εν λόγω περιεχόμενο σε καμία περίπτωση δεν συνιστά προώθηση ή διαφήμιση Προϊόντων.

  6.3. Η PMI Cyprus ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία δύναται να επέλθει σε Χρήστη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από σελίδες / λογαριασμούς / προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η PM Cyprus ή που αναρτήθηκε σε αυτά.

  7. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Παρακαλούμε όπως διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία εξηγεί πώς η PM Cyprus χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

  8. Διανοητική Ιδιοκτησία

  8.1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η PM Cyprus είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υλικού που περιέχονται στα κανάλια επικοινωνίας της και όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται.

  8.2. Η εμφάνιση και προβολή του εν λόγω περιεχομένου δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Απαγορεύεται τόσο στους Χρήστες όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στα κανάλια επικοινωνίας της PM Cyprus.

  8.3. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε υλικού της PM Cyprus.

  8.4. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στα κανάλια επικοινωνίας της PM Cyprus ανήκουν είτε στην PM Cyprus είτε σε εταιρείες του ομίλου Philip Morris International. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της PM Cyprus ή των σημάτων που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου Philip Morris Ιnternational άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της PM Cyprus.

  9. Χρήση από ανήλικους

  9.1. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση των καναλιών επικοινωνίας από άτομα κάτω των 18 ετών.

  10. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

  10.1. Τα κανάλια επικοινωνίας ενδέχεται να σας παραπέμψουν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες τυγχάνουν διαχείρισης από άλλα μέρη, μέλη του ομίλου της Philip Morris International εκτός της PM Cyprus.

  10.2. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τις οποίους ενδέχεται να επισκεφθείτε.

  10.3. Η PM Cyprus δεν ελέγχει τη φύση και το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, δεν ευθύνεται και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη που περιέχεται σε οποιονδήποτε ιστοσελίδα τρίτων. Η συμπερίληψη συνδέσμων σε ιστοσελίδες δεν ισοδυναμεί με έγκριση του υλικού των εν λόγω ιστοσελίδων ή οποιαδήποτε συσχέτιση με αυτούς.

  11. Λοιποί όροι

  11.1 Εάν οποιοσδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις κηρυχθεί ότι είναι παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, τότε θα διαχωριστεί από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

  11.2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της PM Cyprus και εσάς σε σχέση με τη χρήση των καναλιών επικοινωνίας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και αντιλήψεις αναφορικά με αυτή.

  11.3. Η καθυστέρησης άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματός της ή ανοχής οποιαδήποτε πράξης ή παράλειψης (ακόμη και επαναλαμβανόμενη) δεν συνιστά παραίτηση της PM Cyprus από την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της σε μεταγενέστερο χρόνο.

  11.4. Η PM Cyprus δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν με την ανάρτηση τους στα κανάλια επικοινωνίας.

  12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

  12.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τυχόν διαφωνία σε σχέση με αυτούς υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.


  ΜΕΡΟΣ Δ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


  Σημείωση περί απορρήτου του καταναλωτή

  Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο. Αυτή η ανακοίνωση σάς ενημερώνει για το ποιοι είμαστε, ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και τι κάνουμε με αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο «μάθετε περισσότερα» σε κάθε ενότητα.
  Διαβάστε επίσης τους όρους χρήσης που σχετίζονται με την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καθώς και για τυχόν περιορισμούς σχετικά με την επιλεξιμότητα που ενδέχεται να ισχύουν.
  Ποιοι είμαστε;

  Ανήκουμε στην Philip Morris Cyprus Ltd, μέλος του ομίλου Philip Morris International. Τα στοιχεία μας (όνομα, διεύθυνση κ.λπ.) θα σας έχουν δοθεί ξεχωριστά κατά τη στιγμή (ή για επιβεβαίωση) της συλλογής πληροφοριών σχετικά με εσάς, για παράδειγμα, σε μια ειδοποίηση για μια εφαρμογή ή για έναν δικτυακό τόπο ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που περιέχει έναν σύνδεσμο προς αυτή την ενημέρωση.

  Μάθετε περισσότερα...
 • PMI: Philip Morris International, κορυφαίος όμιλος καπνού παγκοσμίως. Αποτελείται από ορισμένες εταιρείες ή «θυγατρικές».
 • Θυγατρικές της PMI: Κάθε μέλος του ομίλου εταιρειών Philip Morris International είναι «».
 • Εμείς» (ή «μας» ή «εμάς») αναφέρεται στην PHILIP MORRIS CYPRUS LTD, η οποία συλλέγει πληροφορίες για εσάς.
 • Προϊόν PMI: σημαίνει ένα προϊόν>της PMI ή μιας θυγατρικής της.
 • Πώς συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς;
  Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους.
 • Μπορείτε να μας δώσετε απευθείας πληροφορίες (π.χ. να συμπληρώσετε ένα έντυπο ή να μας καλέσετε).
 • Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες αυτόματα (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας).
 • Μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες από τρίτους (π.χ. δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter).

 • Στην παρούσα ανακοίνωση, αναφερόμαστε σε όλες τις μεθόδους με τις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας ως «σημεία επαφής». Στα σημεία επαφής περιλαμβάνονται τόσο τα φυσικά (για παράδειγμα, καταστήματα λιανικής πώλησης και εκδηλώσεις) όσο και τα ψηφιακά (για παράδειγμα, εφαρμογές και δικτυακοί τόποι).

  Μπορούμε να συλλέγουμε τις πληροφορίες που παρέχετε απευθείας. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν:
 • εγγράφεστε ως μέλος των βάσεων δεδομένων μας (αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, αυτοπροσώπως, μέσω μιας εφαρμογής ή online)
 • αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης
 • πραγματοποιείτε λήψη ή χρησιμοποιείτε ένα ψηφιακό σημείο επαφής (π.χ. μια εφαρμογή ή έναν δικτυακό τόπο)
 • επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφώνου
 • δηλώνετε μια συσκευή σε εμάς
 • εγγράφεστε για να λαμβάνετε δελτία τύπου, ειδοποιήσεις μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφημιστικά μηνύματα
 • συμμετέχετε σε έρευνες ή (όταν επιτρέπεται από τον νόμο) ή παρακολουθείτε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την PHILIP MORRIS CYPRUS LTD ή μια θυγατρική της PMI.
 • Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς αυτόματα. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν:
 • επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω σημείου επαφής ή μέσω των πλατφορμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης)
 • πραγματοποιείτε δημόσιες δημοσιεύσεις σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ακολουθούμε (για παράδειγμα, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε την κοινή γνώμη ή να ανταποκριθούμε σε αιτήματα που αφορούν τα προϊόντα μας).
 • Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς αυτόματα μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης σε ψηφιακά σημεία επαφής. Τα συγκεκριμένα cookies και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το εκάστοτε σημείο επαφής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των cookies του Google analytics) και παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ένα σημείο επαφής, όπως ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies, ανατρέξτε στην ειδοποίηση για τα cookies που είναι διαθέσιμη σε ή μέσω αυτού του σημείου επαφής.

  Όταν επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτους. Σε αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών της PMI, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας) σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως το Facebook και το Twitter) και λίστες μάρκετινγκ που έχουν αποκτηθεί από εταιρείες μάρκετινγκ τρίτων.

  Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σε άλλα πλαίσια που σας έχουν γίνει εμφανή τη δεδομένη στιγμή.
  Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς;
  Μπορούμε να συλλέγουμε διάφορα είδη πληροφοριών για εσάς:
 • πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης
 • πληροφορίες που μας παρέχετε σε έντυπα ή ερωτηματολόγια
 • πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στα καταστήματα και τις εκδηλώσεις μας
 • πληροφορίες που μας δίνετε στις κλήσεις που πραγματοποιείτε στα τηλεφωνικά κέντρα.
 • πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας
 • πληροφορίες που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ηλικίας σας
 • Οι πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς θα είναι εμφανείς από το πλαίσιο στο οποίο τις παρέχετε. Για παράδειγμα:
 • εάν παραγγείλετε ένα προϊόν από εμάς μέσω ενός σημείου επαφής, παρέχετε το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία χρέωσης και τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, ώστε να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.
 • μπορείτε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.
 • εάν κλείσετε ραντεβού για να μας επισκεφτείτε (ή κάποιον που υποστηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας), ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε την ηλικία σας, για παράδειγμα ένα αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτότητας ή μια φωτογραφία σας.
 • Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα αφορούν γενικά:
 • λεπτομέρειες της επίσκεψης ή της κλήσης σας (όπως χρόνος και διάρκεια)
 • σε ένα κατάστημα πώλησης ή σε μια εκδήλωση (συμπεριλαμβανομένων κοντινών περιοχών), τη συχνότητα της επίσκεψής σας, τις περιοχές που επισκέπτεστε και για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εκεί και τις αγορές που πραγματοποιείτε
 • τη χρήση ψηφιακών σημείων επαφής (όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η σελίδα από την οποία ήρθατε και η σελίδα στην οποία πήγατε όταν φύγατε, οι όροι αναζήτησης που εισαγάγατε ή οι σύνδεσμοι που πατήσατε στο σημείο επαφής) και
 • τη συσκευή σας (όπως η διεύθυνση IP ή το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα δεδομένα θέσης, τα στοιχεία των cookies που ενδέχεται να έχουμε αποθηκεύσει στη συσκευή σας).
 • Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους θα αποτελούνται γενικά από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας), για παράδειγμα από δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και σε ποια νομική βάση;
  Χρησιμοποιούμε πληροφορίες για εσάς για τους εξής σκοπούς:
 • Για να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως επαλήθευση της ηλικίας και της κατάστασής σας ως χρήστη των προϊόντων μας
 • Για να σας πωλήσουμε τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης των παραγγελιών σας, της επεξεργασίας των πληρωμών σας
 • Για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με πωλήσεις σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των ερωτημάτων και των αιτημάτων σας και της παροχής υπηρεσιών εγγύησης
 • Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προγραμμάτων πιστότητας, της βελτίωσης προϊόντων, της έρευνας αγοράς, της ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ, της διαχείρισης εκστρατειών μάρκετινγκ, και της προσαρμογής των εμπειριών σας από καταστήματα πώλησης προϊόντων της PMI και εκδηλώσεις
 • Για να υποστηρίξουμε όλα τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λογαριασμών σας, που αντιστοιχούν σε εσάς, της διαχείρισης των ραντεβού σας μαζί μας ή με κάποιον που υποστηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, σχετικά με ένα νέο προϊόν ή την εξυπηρέτηση μετά την πώληση), της προσαρμογής των εμπειριών σας από τα σημεία επαφής μας, καθώς και της διαχείρισης και αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των προϊόντων της PMI, των σημείων πώλησης και των εκδηλώσεων, καθώς και των πληροφοριών που παρέχουμε (ή των συνδεδεμένων εταιρειών μας) στους πελάτες μας
 • Για άλλους σκοπούς, για τους οποίους σας ειδοποιούμε ή θα είμαστε σαφείς από το πλαίσιο, συλλέγονται για πρώτη φορά πληροφορίες σχετικά με εσάς
 • Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν είναι ένα από τα ακόλουθα (τα οποία εξηγούμε λεπτομερέστερα στην ενότητα «μάθετε περισσότερα»):
 • συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση με την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε
 • την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε αντισυμβαλλόμενο μέρος,
 • ένα νόμιμο επιχειρηματικό συμφέρον που δεν παρακάμπτεται από τα συμφέροντά σας για προστασία των πληροφοριών
 • σε περίπτωση που δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

 • Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε πληροφορίες για εσάς, με τις αντίστοιχες μεθόδους συλλογής και τη νομική βάση για τη χρήση τους, είναι οι εξής:
  ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
  Συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις:
 • επαλήθευση της ηλικίας και της κατάστασής σας ως χρήστης των προϊόντων μας
 • Αυτές οι πληροφορίες μάς παρέχονται γενικά απευθείας από εσάς. Τις χρησιμοποιούμε επειδή είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με τη νομική υποχρέωση πώλησης προϊόντων μόνο σε ενήλικες, ή, σε χώρες όπου δεν υπάρχει τέτοια νομική υποχρέωση, επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να πωλούμε τα προϊόντα μας μόνο σε ενήλικες, το οποίο δεν παρακάμπτεται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.
  Πώληση των προϊόντων μας:
 • εκτέλεση των παραγγελιών σας (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αποδείξεων)
 • επεξεργασία των πληρωμών σας
 • παροχή υπηρεσιών εγγύησης
 • Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται συνήθως απευθείας από εσάς (συνήθως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία πληρωμής). Τις χρησιμοποιούμε για να σας εκφέρουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ως αγοραστής των προϊόντων μας.
  Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με πωλήσεις:
 • αντιμετώπιση των ερωτήσεων και των αιτημάτων σας
 • αλληλογραφία μαζί σας
 • γενική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων
 • διαχείριση προγραμμάτων πιστότητας πελατών
 • Αυτές οι πληροφορίες μάς παρέχονται γενικά άμεσα. Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, το οποίο δεν παρακάμπτεται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.
  Εμπορική επικοινωνία
 • κατανόηση των προτιμήσεών σας (όπως ποια προϊόντα ή εκδηλώσεις μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας)
 • διαχείριση προγραμμάτων πιστότητας πελατών
 • πρόσκληση προς εσάς να συμμετάσχετε και να διαχειριστείτε έρευνες ή εκστρατείες έρευνας αγοράς
 • για έρευνα αγοράς
 • ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ
 • προσαρμογή της εμπειρίας σας στα σημεία επαφής (για παράδειγμα, για να εξατομικεύσετε την επίσκεψή σας, όπως με χαιρετισμούς ή προτάσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν)
 • Συνήθως, αυτό αποτελεί συνδυασμό των πληροφοριών που μας παρέχετε (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας), των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία παρακολούθησης της χρήσης των σημείων επαφής μας) και (όπου επιτρέπεται από τον νόμο) των πληροφοριών που αποκτούμε από τρίτους (για παράδειγμα, δημόσιες δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον από την εμπορία των προϊόντων μας, τη λειτουργία των σημείων επαφής της PMI και την προσαρμογή των εμπειριών σας, κατά τρόπο που να μην παρακάμπτεται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.
  Πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • παροχή σε εσάς πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, σημεία πώλησης, εκδηλώσεις και τη ρύθμιση των προϊόντων μας, καθώς και ανάπτυξη και βελτίωση εργαλείων για την επίτευξη αυτών των σκοπών
 • Συνήθως, αυτό αποτελεί συνδυασμό των πληροφοριών που μας παρέχετε (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας), των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες) και (όπου επιτρέπεται από τον νόμο) των πληροφοριών που αποκτούμε από τρίτους (για παράδειγμα, δημόσιες δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον από την εμπορία αυτών των πραγμάτων που δεν παρακάμπτεται από τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες από την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν. Θα σας στείλουμε αυτά τα υλικά σε ηλεκτρονική μορφή μόνο με τη δική σας συναίνεση.
  Υποστήριξη για όλους τους παραπάνω σκοπούς:
 • διαχείριση των λογαριασμών σας
 • σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τα σημεία επαφής μας (για παράδειγμα, σας επιτρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε ενότητες ενός σημείου επαφής που προορίζονται αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένους χρήστες, με διαχείριση της γλωσσικής σας προτίμησης, και συσχετισμό του καλαθιού αγορών σας με εσάς)
 • αλληλογραφία μαζί σας
 • διαχείριση των συναντήσεων σας μαζί μας ή με κάποιον που υποστηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, σχετικά με ένα νέο προϊόν ή με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση)
 • βελτίωση των εμπειριών σας
 • διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Συνήθως πρόκειται για έναν συνδυασμό πληροφοριών που μας παρέχετε εσείς (συνήθως, όνομα, κωδικό πρόσβασης (ή ισοδύναμο)) και πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης). Τα χρησιμοποιούμε με το σκεπτικό ότι αντιστοιχούν στο σκοπό χρήσης των πληροφοριών που υποστηρίζουμε. Για παράδειγμα, όταν διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για την υποστήριξη μιας αγοράς ή για την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς, ως αγοραστής των προϊόντων μας· όταν διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για να σας δείξουμε τα προϊόντα μας, υποστηρίζουμε το μάρκετινγκ και επομένως το χρησιμοποιούμε με το σκεπτικό ότι έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να εμπορευόμαστε τα προϊόντα μας που δεν παρακάμπτεται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν, και ούτω καθεξής.
  Ανάλυση και βελτιώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:
 • επιτρέποντας σε εμάς ή τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να σας ενημερώσουμε για τις πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις δραστηριότητές μας.
 • για ανάλυση και βελτιώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της PMI, των σημείων πώλησης προϊόντων της PMI, των εκδηλώσεων, των ψηφιακών σημείων επαφής της PMI και των πληροφοριών που παρέχουμε στους πελάτες μας)
 • Συνήθως, πρόκειται για έναν συνδυασμό πληροφοριών που μας παρέχετε, πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα και (όπου επιτρέπεται από τον νόμο) πληροφοριών που αποκτούμε από τρίτους. Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να αναλύουμε και να βελτιώνουμε την επιχειρηματική μας απόδοση, τα προϊόντα, τα σημεία επαφής, τα σημεία πώλησης και τις εκδηλώσεις μας, καθώς και να προσκαλούμε άλλους να συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας, το οποίο δεν παρακάμπτεται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.


  Σε περίπτωση που δεν βασίσουμε τη χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν σε μία από τις παραπάνω νομικές βάσεις, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες (αυτές οι περιπτώσεις θα είναι σαφείς από το πλαίσιο).
  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς με τρόπους που δεν περιγράφονται παραπάνω. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας παρέχουμε μια συμπληρωματική δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία θα εξηγεί την εν λόγω χρήση. Θα πρέπει να διαβάσετε οποιαδήποτε συμπληρωματική σημείωση σε συσχέτιση με την παρούσα ανακοίνωση.
  Με ποιον ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες σας και για ποιους σκοπούς;

  Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους εξής:
 • PMI και θυγατρικές της PMI
 • τρίτα μέρη που παρέχουν σε εμάς ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες
 • σε προσεκτικά επιλεγμένους επιχειρηματικούς εταίρους και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σε τομείς που σχετίζονται με τα προϊόντα μας ή συμβαδίζουν με το ύφος και την εικόνα τους) έτσι ώστε να μπορούν σας ενημερώνουν για προσφορές που θεωρούν ότι ίσως σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και
 • σε άλλα τρίτα μέρη, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει νόμου.

 • Μάθετε περισσότερα…

  Ανταλλαγή δεδομένων με την PMI και άλλες θυγατρικές της PMI

 • Οι πληροφορίες που σας αφορούν θα διαβιβαστούν στην Philip Morris International Management SA (με έδρα τη Λοζάνη, Ελβετία), όπου πραγματοποιείται η κεντρική διαχείριση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI. Η Philip Morris International Management SA επεξεργάζεται τις πληροφορίες που σας αφορούν για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που είναι υπεύθυνη για τη χώρα στην οποία διαμένετε (αν δεν ήταν η συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που συγκέντρωσε αρχικά τις πληροφορίες) για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI με την οποία επικοινωνείτε (για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε και θέλετε να μάθετε πού να αγοράσετε προϊόντα της PMI σε μια νέα χώρα ή πού να βρείτε υπηρεσίες ή υποστήριξη για προϊόντα της PMI) προκειμένου να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες υποστήριξής μας προς εσάς.

 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις συγγενείς εταιρείες της PMI και τις χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες διατίθενται εδώ.

  Γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτους
 • Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη που παρέχουν σε εμάς, στην PMI ή σε θυγατρικές της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως σε συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών παράδοσης, καταστήματα λιανικής, εκπαιδευτές νέων προϊόντων, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και παρόχους επαλήθευσης ηλικίας).
 • Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα σε ρυθμιστικές αρχές, στη δημόσια διοίκηση, κατόπιν αιτήματος των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κρατικών υπαλλήλων, όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με έρευνες σχετικά με πιθανολογούμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα, καθώς και στο πλαίσιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης.

 • Πού ενδέχεται να σταλούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

  Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παγκόσμιο επίπεδο (αν οι πληροφορίες σας συλλέγονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να διαβιβαστούν και εκτός αυτού).

  Μάθετε περισσότερα…

  Κατά τη χρήση των πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εντός ή εκτός της χώρας ή της επικράτειας όπου συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας ή επικράτειας που ενδέχεται να μην έχει ισοδύναμους κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

  Για παράδειγμα, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») δύνανται να διαβιβάζουν προσωπικές πληροφορίες σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εκτός του ΕΟΧ. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση θα πραγματοποιείται ως εξής:
 • βάσει απόφασης περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • υπό την προϋπόθεση παροχής των κατάλληλων εγγυήσεων, όπως είναι για παράδειγμα οι Τυποποιημένες Ρήτρες προστασίας δεδομένων (EU Model Clauses) ή
 • στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ μας (ή για την εφαρμογή των προσυμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας) ή για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης που συνάπτεται προς το συμφέρον σας ανάμεσα σε εμάς και τρίτους, όπως όσον αφορά την οργάνωση ταξιδιού.

 • Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες ή επικράτειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

  Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

  Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε έναντι μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, χρήσης, μεταβολής ή καταστροφής. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

  Πόσο καιρό θα διατηρηθούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

  Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα τις διαγράψουμε. Το χρονικό διάστημα ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Επίσης, ορισμένες φορές υποχρεούμαστε βάσει νόμου να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

  Μάθετε περισσότερα…

  Συνήθως διατηρούμε τα δεδομένα βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
  ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
 • εμπορικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών) (εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακά σημεία επαφής και έχετε δυνατότητα επικοινωνίας)
 • Οι περισσότερες από τις πληροφορίες στο προφίλ σας διατηρούνται για τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας, για παράδειγμα, ενώ συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ψηφιακά σημεία επαφής ή να απαντάτε στις επικοινωνίες μας. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία του προφίλ προώθησης σας, όπως αρχεία σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε μαζί σας, είναι φυσικό να παύουν να ισχύουν έπειτα από μια χρονική περίοδο, οπότε τα διαγράφουμε αυτόματα έπειτα από έναν καθορισμένο διάστημα (συνήθως 3 έτη) ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε.
 • εμπορικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων επικοινωνιών) (εάν δεν έχετε πλέον επικοινωνία μαζί μας)
 • επικοινωνία μαζί σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως 2 έτη), τότε θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις και θα διαγράψουμε το ιστορικό των σχετικών απαντήσεών σας. 93 Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, αν δεν κάνετε ποτέ κλικ μέσα σε μια πρόσκληση για μια εκδήλωση, αν δεν συνδεθείτε ποτέ σε ένα ψηφιακό σημείο επαφής ή αν δεν επικοινωνήσετε ποτέ με την εξυπηρέτηση πελατών κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. Ο λόγος είναι ότι, στις περιπτώσεις αυτές, υποθέτουμε ότι προτιμάτε να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις.
 • εμπορικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων) (εάν δεν έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας)
 • Εάν έχετε εγγραφεί να λαμβάνετε προωθητικές ανακοινώσεις, αλλά οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει για να επικοινωνούμε μαζί σας δεν ισχύουν, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για ένα διάστημα συνήθως μόνο 6 μηνών, ώστε να σας δώσουμε το χρονικό περιθώριο να τις διορθώσετε.
 • εμπορικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών ανακοινώσεων) (μη ολοκληρωμένες καταχωρίσεις)
 • Εάν ξεκινήσατε την καταχώρισή σας σε μια βάση δεδομένων, αλλά δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία (για παράδειγμα, εάν δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας ή δεν αποδεχθήκατε τους όρους χρήσης του σημείου επαφής), θα φυλάξουμε τα στοιχεία σας μόνο για ένα διάστημα 6 μηνών προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 • έρευνα αγοράς
 • Αν δεν έχετε καταχωριστεί σε εμάς για άλλους σκοπούς (π.χ. ενέργειες, εγγύηση, εξυπηρέτηση πελατών) και χρησιμοποιούμε δημοσιοποιημένες πληροφορίες σας προκειμένου να κατανοήσουμε την αγορά ή τις προτιμήσεις σας, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρώσουμε τον συγκεκριμένο τομέα της έρευνας αγοράς.96
 • αγορές και εγγύηση
 • Αν αγοράσετε προϊόντα, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία της συναλλαγής σας για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης και για να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς). Αν επίσης εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα εγγύησης για μια συσκευή, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία εφόσον είναι σχετικά με την εγγύηση.
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Αν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, θα δημιουργηθεί σχετικό αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με το ερώτημά σας και την απάντησή μας) και θα το διατηρήσουμε για όσο διάστημα παραμένει σχετικό με τη σχέση μας, για παράδειγμα, αν χρειαστείτε αντικατάσταση συσκευής που βρίσκεται σε εγγύηση ή εάν τα πρόσφατα ερωτήματά σας είναι σχετικά. Τα προσωρινά αρχεία (για παράδειγμα, αυτοματοποιημένη καταγραφή τηλεφωνικής κλήσης στην οποία μας ζητήσατε να σας παραπέμψουμε σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης) μπορεί να μην έχουν χρησιμότητα έως ότου υπάρξουν πιο μόνιμα αρχεία και θα διατηρούνται μόνο σε προσωρινή βάση.
 • αρχεία καταγραφής ελέγχων συστήματος
 • Τα αρχεία καταγραφής ελέγχων συστήματος διατηρούνται συνήθως για περίοδο μόνο μερικών μηνών.
 • επιχειρηματικές αναλύσεις
 • Τα δεδομένα επιχειρηματικών αναλύσεων συλλέγονται συνήθως αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε σημεία επαφής μας και ανωνυμοποιούνται/συγκεντρώνονται άμεσα.


  Τι δικαιώματα και επιλογές έχετε;

  Μπορεί να έχετε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σας, τις οποίες τηρούμε:
 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές,
 • να μας ζητήσετε να τις διορθώσουμε, να τις ενημερώσουμε ή να τις διαγράψουμε,
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,
 • να ασκήσετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να διαγραφείτε από οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία, και
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας (εάν υπάρχει).
 • Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής» ή μια διεύθυνση επικοινωνίας στα μηνύματα που λαμβάνετε.
  Ορισμένες εφαρμογές για κινητά που προσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στέλνουν αυτόκλητα μηνύματα όπως, για παράδειγμα, σχετικά με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.

  Μάθετε περισσότερα…
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)
 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά
 • Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθούν τα εξής:
 • αν επεξεργαζόμαστε ή όχι πληροφορίες που σας αφορούν,
 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας,
 • τον σκοπό της επεξεργασίας,
 • τις κατηγορίες των σχετικών πληροφοριών,
 • τις κατηγορίες των ατόμων στα οποία κοινοποιούμε τις πληροφορίες και, στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ και δεν επωφελείται από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια, τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών,
 • (αν την διαθέτουμε) την πηγή των πληροφοριών, σε περίπτωση που δεν τις συλλέξαμε από εσάς,
 • (εφόσον εφαρμόζεται, γεγονός για το οποίο θα σας έχουμε ενημερώσει) την ύπαρξη αυτοματοποιημένου συστήματος λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει έννομα αποτελέσματα τα οποία σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σπουδαιότητα και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς και
 • (αν την διαθέτουμε) την πηγή των πληροφοριών, σε περίπτωση που δεν τις συλλέξαμε από εσάς,
 • τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου για την οποία θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες.
 • Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας που χρησιμοποιούμε (με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων).
 • να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα επικαιροποιήσουμε
 • Αυτό εφαρμόζεται εάν οι πληροφορίες που διατηρούμε είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.
 • να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε
 • Αυτό ισχύει εφόσον:
 • οι πληροφορίες που διατηρούμε δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε,
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας και εσείς ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (στην περίπτωση αυτή, θα φροντίσουμε να μην επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, εκτός αν μας πείτε ότι θέλετε να διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, οπότε και θα σεβαστούμε την επιθυμία σας),
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες βάσει έννομου συμφέροντος και διαπιστώνουμε ότι, μετά την εναντίωσή σας, δεν έχουμε υπερισχύον συμφέρον να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε,
 • οι πληροφορίες αποκτήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν παρανόμως ή
 • πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία τους
 • Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει, προσωρινά ενόσω εξετάζουμε την υπόθεσή σας, σε περίπτωση που:
 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούμε ή
 • έχετε εναντιωθεί στη χρήση των πληροφοριών βάσει έννομου συμφέροντος
 • αν ασκήσετε το δικαίωμά σας σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε προτού χρησιμοποιήσουμε ξανά τις πληροφορίες). Αυτό το δικαίωμα ισχύει επίσης εάν:
 • η χρήση που κάνουμε είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων ή
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά μας τα ζητάτε προκειμένου να τεκμηριώσετε μία δικαστική νομική υπόθεση.
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους
 • Σε αυτή την περίπτωση, έχετε δύο δικαιώματα:
  1. (i)αν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να διαγραφείτε (χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσετε) και θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας και
  2. (ii)αν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σας βάσει έννομου συμφέροντος για σκοπούς πέραν της εμπορικής προώθησης, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση τους για τους σκοπούς αυτούς, παρέχοντας εξηγήσεις για την ιδιαίτερη κατάστασή σας, και θα εξετάσουμε την εναντίωσή σας.
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους
 • Αυτό ισχύει αν η νομική βάση σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι η συγκατάθεση. Αυτές οι περιπτώσεις θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση.
 • στη φορητότητα των δεδομένων
 • Εάν:
  1. (i)μας έχετε δηλώσει δεδομένα και
  2. (ii)τα χρησιμοποιούμε με αυτοματοποιημένα μέσα και είτε με βάση τη συγκατάθεσή σας είτε με βάση την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς,
  τότε έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σε κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο και το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε κάποιον άλλο, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό από μας.
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας
 • Κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρέπει να διαθέτει μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm Για την Κύπρο, συμβουλευθείτε τον Δικτυακό τόπο του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για την προστασία δεδομένων (http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument).

  Επιπλέον σημεία για συγκεκριμένες χώρες

  Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να έχετε ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα.

  Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;

  Εάν έχετε απορίες ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο Branko.Vidatic@pmi.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο commissioner dataprotection.gov.cy .

  Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

  Μπορούμε ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση (και οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση απορρήτου). Θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές, εφόσον απαιτείται από τον νόμο.

  Τελευταία ενημέρωση: 28/02/2022